vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo

Nepůvodní (invazní) druhy rostlin

Přehled projektů

 

Projekty realizované v roce 2008

 

03040108, ČSOP Hasina - Mapování výskytu bolševníku velkolepého na Lounsku
Vymapovány byly všechny lokality bolševníku na Lounsku – celkem 120 lokalit. Hlavní výskyty se soustřeďují jednak podél vodních toků – Ohře, Hasina, Maruška, Třebocký potok aj., ale i do prostorů ruderálních lokalit - ladem ležících luk, pastvin či areálů, okrajů lesů či strží. Tabulky i mapy obsahují velmi podrobné identifikace a celý soubor dat – fotodokumentace, mapy, tabulky jsou zpracovány zcela precizně a kompletně v nadstandartním rozsahu.

 

03040208, ČSOP Šumava - Invazní druhy Vimperska
V roce 2008 probíhal průzkum hlavně ve správním území obce Vimperk a dále pak i částečně na území okolních obcí. Průzkum probíhal va dvou podobách, a to v podobě faktického potvrzování údajů získaných od pracovníků Správy CHKO a NP Šumava a pak v podobě vlastního mapování na vytipovaných lokalitách, které vzešly ze stanovištních požadavků jednotlivých druhů jednotlivých druhů rostlin a místních znalostí.

 

03040308, ČSOP Silvatica - Invazní druhy rostlin na Rakovnicku
Projekt byl realizován dle předloženého plánu a byla dodržena metodika mapování i zpracování dat. Vymapováno bylo 83 lokalit bolševníku, 15 lokalit křídlatky sachalinské, 39 lokalit křídlatky japonské a 4 lokality netýkavky žláznaté. Malé lokality byly bezprostředně likvidovány (bolševník a netýkavka), což velkým a šetrným přínosem celého projektu. Objem dat a jejich uspořádání patří k nejkvalitnějším z odevzdaných v tomto roce v rámci programu, ačkoli se nejedná o jednorázové mapování, ale o systematické třídění a porovnávání informací o lokalitách ve zvoleném regionu v letech po sobě jdoucích a lokality se z větší části překrývají s lokalitami vymapovanými již v minulém roce.

 

03040408, 1. ČSOP Valašské Meziříčí - Mapování křídlatek od soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy do Rožnova pod Radhoštěm
Projekt byl realizován dle předloženého plánu a byla dodržena metodika mapování i zpracování dat. Vymapovány byly všechny lokality křídlatek po obou březích Rožnovské Bečvy – celkem 144 lokalit. Vymapované výskyty se soustřeďují .podél vodního toku, žádná z lokalit není vymapována mimo vlastní nivu (vyjma přítoku). Tabulky i mapy obsahují kvalitní identifikace a celý soubor dat – mapy, tabulky - jsou zpracovány zcela dostatečně v rámci řešeného projektu.

 

03040508, ČSOP Radnice - Mapování výskytu invazních druhů rostlin na severním Plzeňsku
Zaslaná zpráva a výstupy projektu sice odpovídají plánovaným cílům projektu, byla dodržena metodika mapování i zpracování dat, ale počet lokalit je abnormálně nízký – 13 lokalit na 160 km2 sledovaného území. To buď svědčí o čistotě území a tedy i snadném vyřešení problému lokalit invazních druhů v blízké budoucnosti, nebo o neúplnosti mapování, vzhledem k charakteru území a přítomnosti větších vodních toků či dalších potenciálních faktorů v okolí obcí i ve volné krajině.Tabulky i mapy jsou součástí odevzdané zprávy, Možná by stačilo vytisknout mapy po zákresu do přehledového výstupu v  menším měřítku, aby se projevila i případná potenciální provázanost lokalit – z hlediska vzniku či charakteru šíření dále do území.

 

03040608, ČSOP Kladská - Mapování výskytu invazních druhů rostlin – bolševníku velkolepého a netýkavky žláznaté v CHKO Český les
Projekt se věnuje mapování vybraných invazních druhů ve střední části CHKO Český les a navazuje tak na projekt realizovaný v r. 2007. Zaslaná zpráva a výstupy projektu odpovídají plánovaným cílům projektu. Projekt byl realizován dle předloženého plánu a byla dodržena metodika mapování i zpracování dat. Vymapováno bylo 5 lokalit bolševníku, 17 lokalit křídlatky bez určení druhu, 4 lokality netýkavky žláznaté a 3 lokality lupiny. Součástí zprávy jsou všechny mapové přílohy s podrobnými zákresy lokalit a tabulka dat.

 

03040908, ČSOP Jaro - Informační leták k invazním druhům KH kraje
Zaslaný výstup i stručná zpráva odpovídají plánovaným cílům projektu. Projekt byl realizován dle předloženého plánu, dokonce se podařilo leták vydat ve vyšším než plánovaném nákladu a byly dodrženy postupy schvalování tiskoviny.

 

03041008, ČSOP Klenice - Mapování nepůvodních druhů rostlin v údolí Strenického potoka
Projekt byl realizován dle předloženého plánu a byla dodržena metodika mapování i zpracování dat. Vymapovány byly lokality invazních druhů v povodí  Strenického potoka – celkem 13 lokalit. Tabulka i mapy obsahují identifikace lokalit, celý soubor dat není sice velký, ale bude-li využit co nejdříve k praktickým opatřením, je užitečným konkrétním podkladem v relaci přidělených finančních prostředků.

 

03041108, ČSOP Armillaria - Informační letáky Křídlatka, Netýkavka žláznatá
Cílem projektu bylo vydání dvou informačních letáků s tématem Křídlatka a Netýkavka žláznatá v počtu min. 2000 ks. Letáky byly v avízovaných parametrech a kvalitě vydány, vzhledem k navýšení finančních prostředků ze zdroje od sponzorů byl zvýšen náklad na 5000 ks od každého druhu. Po dvou tisících ks od každého je k dispozici svazovému ústředí, zbytek bude využit v regionu.

 

03041208, ČSOP Armillaria - Metodický seminář Invazní druhy rostlin 2006-2008
Hlavním cílem projektu bylo uspořádání již téměř tradičního společného pracovního setkání – semináře či konference – ke zhodnocení jednotlivých úspěšných aktivit a projektů, k diskusi nad problémy a k setkání odborníků z více praktických i teoretických pracovišť. Pracovní konference s názvem Invazní druhy rostlin v souvislostech se uskutečnila dne 14.října 2008 v nově otevřeném Domě ochránců přírody. Původně byla připravována na AOPK v Nuselské ulici pro kolizi s jinou akcí bylo místo konání na poslední chvíli změněno. Program a průběh konference byl standartní, byl pořízen zvukový záznam zpracováno metodické CD.

 

03041308, ČSOP Armillaria - Domapování Frýdlnatska a metodické vedení programu
Byl domapován výskyt zájmových invazních druhů ve frýdlantském výběžku, celkem na 8 listech ZM 1:10 000. Dle metodiky byla zpracována pouze část výsledků, cca jedna třetina. Ostatní výsledky jsou uvedeny v tabulkách s jinými parametry, které nejsou ve zprávě vysvětleny. Problematika nestandardního zpracování výsledků byla po odevzdání zprávy s řešitelem projektu diskutována a vysvětlena, tyto výsledky jsou v mapové příloze. Průběžně byla prováděna konzultační činnost pro řešitele programu a informační činnost pro veřejnost. Bylo dokončeno a vydáno metodické a informační CD.

 

03041408, Sagittaria - Mapování a identifikace invazních druhů rostlin na Olomoucku
Zaslaná zpráva a výstupy projektu objemem více než odpovídají plánovaným cílům projektu a přiděleným prostředkům, byla dodržena metodika mapování i zpracování dat, informace o využití dat již v této sezoně – likvidací 288 lokalit křídlatky – je výborný, ale ve výsledkové části chbí komentář k charakteru lokalit či k odhodům efektivity potlačování invazních druhů vzhledem k charakteru využívání krajiny.ale počet lokalit je abnormálně nízký – 13 lokalit na 160 km2 sledovaného území. To buď svědčí o čistotě území a tedy i snadném vyřešení problému lokalit invazních druhů v blízké budoucnosti, nebo o neúplnosti mapování, vzhledem k charakteru území a přítomnosti větších vodních toků či dalších potenciálních faktorů v okolí obcí i ve volné krajině.Tabulka je součástí odevzdané zprávy, pozor na gramatické chybky či překlepy v textu – typu zlatobíl apod, chybí vysvětlení použitých zkratek.

 

03041608, ČSOP Alter Meles - Mapování výskytu invazních druhů rostlin na Karlovarsku
Projekt byl realizován dle předloženého plánu a byla dodržena metodika mapování i zpracování dat. Vymapováno bylo celkem 176 lokalit lokalit s křídlatkou (z toho 16 lokalit Reynoutria sachalinensis), 29 lokalit Heracleum mantegazzianum a 26 lokalit Impatiens glandulifera. Mapování bylo rozděleno na několik etap tak, aby bylo možné zmapovat území jihu okresu Karlovy Vary ohraničené obcemi Chyše, Bečov nad Teplou a Karlovy Vary, mimo velké vodoteče jako je např. řeka Ohře, Teplá.

 

03041708, ČSOP Armillaria – Dotisk letáků Křídlatka a Netýkavka
Dotisk letos vydaných letáků v nákladu 2 x 1 600 ks.
 


Projekty realizované v roce 2007

03040107, ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem – Tisk návodu na likvidaci všech druhů křídlatek
V rámci projektu byl vytvořen leták Návod na likvidaci tří druhů křídlatek, v nákladu 5000 kusů. Leták je distribuován prostřednictvím Kanceláře ÚVR ČSOP i ZO Kunčice p. O. členům základních organizací ČSOP, infocentrům, podle zájmu také školám, obecním úřadům a jednotlivým vlastníkům pozemků, na kterých je lokalizován výskyt invazních druhů rostlin.


03040207, ČSOP RS Iris – Mapování výskytu invazních druhů rostlin v břehových porostech říčky Romže

Zaslaná zpráva a výstupy projektu odpovídají plánovaným cílům projektu. Projekt byl realizován dle předloženého plánu a byla dodržena metodika mapování i zpracování dat. Zpracováno bylo území okolí řeky Romže - Prostějovsko. Předložené výsledky odpovídají i dalším cílům programu, závěrečná zpráva obsahuje i řadu dohledaných odborných informací k ekologii mapovaných druhů a souvislostí o problematice, jednotlivé úseky jsou pečlivě zhodnoceny. Jedinou nejistotou je termín likvidace vymapovaných lokalit, ale i v tomto ZO podniká jednání a osvětu vlastníkům pozemkům.
Je třeba vydiskutovat, zda bude či nebude probíhat potlačování křídlatky, netýkavky a topinamburu, případně celíku,  či jen jejich monitoring po několika letech a získat finanční zdroje na tato opatření
Doporučeno pokračovat v mapování invazních druhů a v práci s vlastníky vymapovaných lokalit i v následujícím období.

03040407, ZO ČSOP Orchidea Valašsko – Mapování a likvidace bolševníku velkolepého v Jablunkovské brázdě a východní části CHKO Beskydy
Zaslaná zpráva a výstupy projektu odpovídají plánovaným cílům projektu. Projekt byl realizován dle předloženého plánu v území východní části CHKO Beskydy a Jablunkovské brázdy, byla dodržena metodika mapování i zpracování dat. Vymapováno bylo 9 lokalit bolševníku o celkové ploše 5,07 ha, které byly i v tomto roce ošetřeny (není uvedeno zda všechny, zmíněno je ošetření menších ploch, tedy ca 5 z nich). Zpráva obsahuje podrobné komentáře k jednotlivým lokalitám.
Doporučeno pokračovat v mapování invazních druhů a v práci s vlastníky vymapovaných lokalit i v následujícím období.

03040507, ZO ČSOP Armillaria – Invazní druhy – mapování Frýdlantu a metodické vedení programu
V rámci projektu bylo provedeno mapování křídlatky, netýkavky a třapatky na území města Frýdlant. Tyto plochy budou likvidovány v letech 2007 – 2010. Byla připravena pracovní verze metodicko informačního CD sloužícího jako pracovní archiv a inspiromat pro zájemce o problematiku z odborných i zájmově ochranářských kruhů.

03040607, 13/18 ZO ČSOP Silvatica – Invazní druhy rostlin na Rakovnicku
Zaslaná zpráva a výstupy projektu odpovídají plánovaným cílům projektu. Projekt byl realizován dle předloženého plánu v návaznosti na projektu z r. 2006 a byla dodržena metodika mapování. Zpracování dat bylo přizpůsobeno technice mapování (Identifikace bodů dle souřadnic GPS). Zpracováno bylo území části okresu Rakovník – mimo CHKO Křivoklátsko a rozšířeno bylo o mapování křídlatky a netýkavky v tomto území se vyskytující. Nalezené lokality (celkem 131 dle předložených tabulek) jsou dle finančních možností v jednotlivých letech likvidovány, většina lokalit (zejména menší lokality Heracleum mantegazzianum, Reynoutria sp. a Impatiens glandulifera, u větších byly odstraněny alespoň okolíky květů) byla již v tomto roce ošetřena. Proto je zde zaručen výsledný efekt projektu.
Doporučeno pokračovat v mapování invazních druhů i likvidaci lokalit ve vymezených územích i v následujícím období.

03040707, ZO ČSOP Křižánky – Vydání informačního letáku o invazních rostlinách v CHKO Český ráj
V rámci projektu byl vydán informační leták Invazní rostliny v CHKO Český ráj v nákladu 5000 kusů. Leták slouží k osvětě veřejnosti v souvislosti s invazí rostlin. Poskytuje základní informace o běžných invazních druzích rostlin Českého ráje, včetně návodu jak přistoupit k jejich likvidaci a jak se starat o své zahrady a pozemky, aby nedocházelo k rozšiřování invazních rostlin.

03040807, ZO ČSOP Křižánky – Mapování invazních rostlin a založení trvalých monitorovacích ploch v CHKO Český ráj (severní část)
Zaslaná zpráva a výstupy projektu odpovídají plánovaným cílům projektu. Projekt byl realizován dle předloženého plánu vnadstandartním rozsahu a byla dodržena metodika mapování i zpracování dat. Zpracováno bylo území severní části CHKO Český ráj (zejména celíky) a okolí řeky Jizery (křídlatky, netýkavka, třapatka a topinambur). Rozsah dat převyšuje rozsah podpory – celkem 579 lokalit a 13,98 ha vymapovaných ploch lokalit), z díla je vidět velké časové nasazení a preciznost mapování. Výsledky mapování jsou dobrým vkladem do společné databáze výskytu invazních druhů v ČR, resp. v Libereckém kraji, kde probíhá mapování většiny území.
Popis lokalit je velmi podrobný a poskytuje řadu dalších informací o mapovaném území, počet lokalit je velmi nadstandartní a využití přidělených prostředků je tak velmi efektivní. Velmi cenná část projektu je založení monitorovacích ploch.
Doporučeno pokračovat v mapování invazních druhů i v následujícím období.

03040907, ZO ČSOP Kladská – Mapování výskytu invazních druhů rostlin – bolševníku velkolepého a netýkavky žlaznaté v severní části CHKO Český les
Zaslaná zpráva a výstupy projektu odpovídají plánovaným cílům projektu. Projekt byl realizován dle předloženého plánu a byla dodržena metodika mapování i zpracování dat. Zpracováno bylo území severní části CHKO Český Les. Byla dodržena metodika mapování a do tabulek bylo zaznamenáno celkem 66 lokalit bolševníku, netýkavky, křídltaek nebo lupiny, zpráva obsahuje komentáře k jednotlivým částem území po jednotlivých druzích. Zpráva bohužel neobsahuje poznámky o termínu ošetření lokalit, ačkoli byla zpracovávána ve spolupráci s pracovníky správy CHKO.
Je třeba vydiskutovat, zda bude či nebude probíhat ošetření všech vymapovaných ploch,  či jen jejich monitoring po několika letech a lda se v dohledné době podaří získat finanční zdroje na tato opatření.
Doporučeno pokračovat v mapování invazních druhů a v práci s vlastníky vymapovaných lokalit i v následujícím období.

 


Projekty realizované v roce 2006

Projekt 03040106, ZO ČSOP při SLŠ Šluknov, Seminář - Invaze ve šluknovském výběžku
Zorganizován byl dne 21.9.2006 pracovní seminář "Invaze ve Šluknovském výběžku" za účasti 19 sob z 9 organizací. Jednotlivé referáty byly zaměřeny jednak na rešerši odborných informací a jednak na analýzu stavu výskytu invazních druhů v jednotlivých územích regionu, zejména v CHKO, Na semináři vznikla regionální pracovní skupina. Projekt byl realizován dle schváleného časového harmonogramu v plném rozsahu. Také přináší velmi důležitý výsledek navázání kontaktů v regionu s veřejnou správou i zainteresovanými organizacemi ochrany přírody i NNO.    

Projekt  03040206, ZO ČSOP UPOLÍN – Mapování invazních druhů rostlin na Olomoucku

Realizováno bylo mapování invazních druhů v úseku řeky Moravy mezi Olomoucí a obcí Dub nad Moravou – ca 14 km toku. Vymapován byl výskyt zejména křídlatek, netýkavky žláznaté a topinamburu (Reynoutria x bohemica, Impatiens glandulifera a Heliantus tuberosus). Projekt byl realizován dle předloženého plánu a byla dodržena metodika mapování i zpracování dat. Zpracováno bylo území okolí řeky Moravy (v délce ca 14 km), doloženy byly tabulky i mapové výstupy. Existuje předpoklad využití těchto dat k praktickým opatřením do tří let po realizaci mapování.

Projekt 03040306, 13/18 ZO ČSOP SILVATICA – Bolševník velkolepý na Rakovnicku   
Projekt řeší mapování zejména bolševníku, ale i křídlatky a netýkavky žláznaté na území bývalého okresu Rakovník mimo CHKO Křivoklátsko. Vymapováno bylo celkem 75 lokalit Heracleum mantegazzianum, 22 lokalit Reynoutria japonica a 2 lokality Impatiens glandulifera. V rámci projektu proběhla přednáška pro veřejnost v muzeu Mariánská Týnice dne 26.9.2006 pro 30 osob. Zpracováno bylo území části okresu Rakovník – mimo CHKO Křivoklátsko a rozšířeno bylo o mapování křídlatky a netýkavky v tomto území se vyskytující. Nalezené lokality (celkem 113 dle předložené tabulky) jsou dle finančních možností v jednotlivých letech likvidovány, proto je zde zaručen výsledný efekt projektu. Zpracování dat bylo přizpůsobeno technice mapování (identifikace bodů dle souřadnic GPS) a bylo by dobré převést data do doporučeného formátu xls – pro zpracování společné databáze výskytů. Zatím ale existují pouze regionální údaje malého rozsahu, proto jsou zpracovávány jednotlivé regiony odděleně. Díky tomu lze způsob předložení dat akceptovat, ačkoli nebyla zcela dodržena metodika zpracování dat. Pro příští rok je ale třeba dodržovat formát zpracování dat do xls formátu s předepsaným členěním, souřadnice lokalit je možno psát do poznámky nebo vložit samostatný sloupec k identifikaci lokality (před určení k.ú. a  parcelní identifikaci).

Projekt  03040406, ČSOP - RS Iris – Mapování výskytu invazních druhů v břehových porostech říčky Hloučely    Projekt obsahuje mapování invazních druhů – opět křídlatky, netýkavky a topinamburu v povodí říčky Hloučely na Prostějovsku, zpráva obsahuje i rešerše informací o jednotlivých druzích a jejich ekologii. Zpracováno bylo území okolí řeky Hloučely - Prostějovsko. Předložené výsledky odpovídají i dalším cílům programu, realizátoři si vyhledali řadu odborných informací a souvislostí o problematice, nepřistupují k problematice mechanicky a zodpovědně zvažují další postup, zda přistoupit k likvidaci vymapovaných druhů či nikoli v jednotlivých územích. Vyzkoušena byla metoda bodové mechanické likvidace, kterou lze doporučit u iniciálních porostů, ale oddenky v půdě zůstanou a je třeba dále tyto lokality monitorovat. Rostliny lze bud vykopat i s oddenky nebo bodově ošetřit Roundupem. Je třeba diskutovat o tom zda bude či nebude probíhat potlačování netýkavky a topinamburu či jen jejich monitoring po několika letech – je třeba sledovat ochranářské aspekty a původní cennost území – jak ji tyto druhy ovlivňují a jaká je predikce šíření – dle charakteru invadovaných společenstev.

Projekt 03040706, 45/06 ZO ČSOP Křižánky  Mapování výskytu vybraných invazních rostlin v Turnově a okolí    Projekt obsahuje podrobné vymapování výskytu křídlatky na území města Turnova a zároveň proběhla jednání o možném využití těchto dat k likvidaci porostů v r. 2007 městským úřadem. Zpracováno bylo území okolí řeky Jizery v prostou města Turnov a jeho okolí. Rozsah dat převyšuje rozsah podpory, z díla je vidět velké časové nasazení a preciznost mapování. Výsledky mapování jsou dobrým vkladem do společné databáze výskytu invazních druhů v ČR, resp. v Libereckém kraji, kde probíhá mapování většiny území. Popis lokalit je velmi podrobný a poskytuje řadu dalších informací o mapovaném území, počet lokalit je velmi nadstandartní a je třeba pro další mapování lépe sestavit celkový rozpočet projektu, aby nedošlo k vyčerpání nadšení mapovatelů díky nedostatku prostředků na tuto kvalitní práci. Existuje předpoklad využití dat pro praktická opatření, zatím ale nebyla slíbena finanční podpora z rozpočtu města.

Projekt  03040806, 45/06 ZO ČSOP Křižánky – Osvěta a propagace výskytu vybraných invazních rostlin v Turnově a okolí
Projekt obsahuje přípravu a realizaci výstavy – 4 informační panely k problematice invazních druhů a jejich výskytu na Turnovsku. Zaslaná zpráva a výstupy projektu odpovídají plánovaným cílům projektu. Projekt je realizován v souladu s předloženým popisem projektu, ale došlo k posunu některých realizačních aktivit. V současné době je výstava dokončována a bude využita v rámci ekovýchovných aktivit ZO i dalších subjektů NNO i ochrany přírody a obcí na Turnovsku. Vzhledem k nízkému požadavku na podporu této aktivity lze akceptovat odevzdání pracovních výsledků s doplněním informací o realizaci a umístění výstavy do konce tohoto roku.    

Projekt 36030409, 06/08 ZO ČSOP Armillaria – Invazní druhy - Seminář, koordinace, mapování na Liberecku   Projekt obsahuje jednak mapování výskytu křídlatky v okolí města Liberec ve Vratislavicích, části Liberce, Stráži nad Nisou, Kryštofova údolí a Machnína – 4 mapové listy a jednak uspořádání pracovní konference "Invazní druhy ČR, která se konala 8.-9.12.2006 v Trutnově. Zúčastnilo se jí celkem 29 osob.    

Projekt 36030451, 06/08 ZO ČSOP Armillaria – Křídlatka - mapování povodí Lomnice 2006
Projekt obsahuje vymapování výskytu křídlatky v povodí Lomnice na Frýdlantsku mezi Novým Městem pod Smrkem a Raspenavou. Zároveň již v tomto roce probíhala likvidace vymapovaných porostů, součástí projektu bylo jednání s většinou vlastníků dotčených pozemků.    

aktualizace 20.7.2009 | nahoru | tisk print