vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Rod Ciconia a ostatní brodiví

Přehled realizovaných projektů

 

 Projekty realizované v roce 2008

 

02070108, ČSOP Aron -  Ciconia na Českolipsku
Stručná závěrečná zpráva poskytuje výsledky sledování hnízdění čápa černého na okrese Česká Lípa a v okolí.  Zpráva má chybné číslo projektu. U ostatních brodivých jsou uvedeny jen výsledky pozorování jednotlivých taxonů. Souhrn : Ciconia nigra : sledováno 8 lokalit, z toho 4xHPa, 1x HPo, 2xHPm2, 1xHPm3, 3xHO, 1xHC,  7JZG , 3JT. Jeden adult. na lokalitě Kozly s plastovým kroužkem 60FC. /Kroužkován 26.6.2003 v Ohrazenici /Příbram/ Dr. F. Pojerem/. Ixobrychus minutius : Dne 20.7.2008 pozorovány 2 juv. v Provodínské pískovně. U Ardea cinerea, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Casmerodius albus a Nycticorax nycticorax je uvedeno jen pozorování jednotlivých ptáků s lokalitou a datem. Přínosem projektu je osvětová popularizace v médiích a při výstavách. Evidenční hnízdní monitorovací karty jsou vyplněny jen neúplně, patrně vzhledem k nedostatku fenologických zjištění.

 

02070208, ČSOP Alcedo - Sledování a ochrana brodivých ptáků na Podblanicku a jeho okolí
V závěrečné zprávě je přesně doložen monitoring brodivých ptáků ve sledovaném regionu. U Ciconia ciconia bylo kontrolováno 13 hnízd. Hnízdění Ciconia nigra nebylo potvrzeno. Kolonie Ardea cinerea na rybníku Papírna u Jarkovic čítala v roce 2008 cca 30 párů. Egretta alba byly pozorovány od května do srpna v PR Podhrázský rybník u Tomic a na rybníce Vavřinecký. Velmi účinná byla výchovná a propagační činnost projektu.

 

02070308, ČSOP Spálené Poříčí – Péče o čápy a jejich hnízda na Plzni jihu
Cílem projektu byla úprava komínového hnízda čápa bílého v obci Chocenice. Původní závěrečná zpráva musela být vrácena realizátorům k doplnění, neboť neobsahovala popis úpravy hnízda, ale pouze konstatovala, že hnízdo bylo opraveno. Z rozmazaných fotografií, poslaných garantovi e-mailem, nebylo vidět co bylo s čapím hnízdem provedeno. Dne 19.11.2008 obdržel garant závěrečnou zprávu doplněnou. Ta je velmi stručná a pouze uvádí že „na hnízdě byly odstraněny omotané igelitové pásy kolem hnízda a také uvnitř odstraněny zanesené plevele“. Přiložené dokumentární fotografie, zaslané e-mailem, jsou bohužel opět rozmazané. O úpravě hnízda v Chocenicích údajně vyšel článek v Plzeňském Deníku, ten bohužel nebyl garantovi zaslán. V roce 2008 nebylo hnízdo čápa bílého v obci Chocenice adulty obsazeno – HO.

 

02070408, ČSOP Sezimovo Ústí - Monitoring čápa černého a volavky popelavé v okrese Tábor
V hlavičce závěrečné zprávy je omylem uvedeno chybné číslo projektu. Zpráva je dobře zpracovaná, obsahuje pět kapitol /úvod, základní údaje a rozdělení činnosti,  metodiku, realizační část, diskusi a závěr/.  Realizátoři se zabývali monitoringem hnízdění Ciconia nigra  v okrese Tábor a po jedné lokalitě v okrese Písek a Pelhřimov. Hnízdění Ardea cinerea sledovali u Plané na Lužnicí.  Evidenční monitorovací hnízdní karty jsou přiloženy, fenologická zjištění jsou v nich vesměs vyplněna. Chybí karty z lokality Blatnice /smrk 22 m/ a Borku /dub 12 m/. Ty je třeba doplnit s negativními údaji, přestože nebyla tato hnízda v roce 2008 obsazena. Anotace výsledků : Ciconia nigra : H 10, HPa 5, HO 5, HPm 5 – z toho 1xHPm 2, 2xHPm 3, 1xHPm 4, 1xHPm 5, JZG 17, což je průměr 3,4 juv. na jedno hnízdo. Všech 17 pulli bylo označeno kroužky N.M.Praha a barevnými kroužky.  Ardea cinerea : Hnízdění bylo sledováno na ostrově Markéta u Plané nad Lužnicí.  Odhad HPa 85. Na 5 hnízdech bylo okroužkováno 12 pulli, což je průměr 2,4 pulli na jedno hnízdo.

 

02070508, ČSOP Ciconia – Ciconia 2008
Cíle projektu zahrnovaly zejména péči o hnízda a handicapovaná mláďata, monitoring lokalit, zhodnocení vlivů klimatických a jiných projevů, sběr etoekologických a nidobiologických dat, kroužkování a odečítání kroužků, vydání Zpráv č. 27/2007 Skupiny pro výzkum brodivých ptáků (Ciconiiformes) České a Slovenské republiky, environmentální výchovu a osvětu, provádění fotodokumentace, publikaci a předání výsledků orgánům státní správy. V ČR bylo kolektivem spolupracovníků sledováno celkem 216 hnízdišť čápů bílých v 19 okresech (z toho 176 fyzicky existujících hnízd, resp. 120 hnízd obsazených párem) a 19 hnízdišť čápů černých v 6 okresech. Průměrný počet mláďat čápů bílých dosahoval v roce 2008 celkem 2,175 pull. na hnízdo obsazené párem, což je o něco méně než v roce 2007, ale více než v roce 2006. Na 4 hnízdech z 19 sledovaných hnízdišť bylo vyvedeno 10 čápů černých. Ke zprávě je připojena rovněž anotace výsledků monitoringu ze Slovenska.

 

02070708, ZO ČSOP Orchidea – Mapování a ochrana čápa černého v Beskydech
Text závěrečné zprávy je dobře zpracovaný, obsahuje úvod, cíle, metodiku, výsledky s přehlednou tabulkou, publikace a propagace, přínos projektu. Celkem bylo kontrolováno 14 hnízd. Přiloženo bylo 13 monitorovacích evidenčních hnízdních karet. Jedna karta /Bílá – NR Salajka/ chybí.  V kartách vesměs nebyl uveden údaj o roku založení hnízda /patrně to není známo/ a výška umístění hnízda na stromě. V rubrikách karet je vyplněno jen PMH a JZG. K projektu byla přiložena i velmi dobře zhotovená tabulka přehledu různých hnízd dravců, která mohou v budoucnu sloužit i jako potencionální hnízda pro Ciconia nigra. Přínosem je osvětová popularizace projektu pro školní mládež, veřejnost i média. Souhrn výsledků : Ciconia nigra :  14 H, z toho 12x HPa, z toho 12x HPm, /2x HPm1, 3x HPm2, 4x HPm3, 3x HPm4/, 2x HO, 3x NH,  32 JZG. Kroužkování pulli. nebylo provedeno.

 

02070808, ČSOP Klenice - Mapování a monitoring hnízdění čápa bílého na okrese Mladá Boleslav a umístění náhradní hnízdní podložky v obci Jabkenice
Závěrečná zpráva je celkem dobře zpracovaná, má řadu příloh /mapka rozmístění hnízd čápa bílého na Mladoboleslavsku, CD, fotodokumentaci, kopie článků z tisku/. Evidenční hnízdní monitorovací karty jsou přiloženy, vyplněny jsou však neúplně, chybí v nich např. číslo kvadrátu, nadmořská výška lokality, rovněž fenologická zjištění jsou velmi strohá. Např. v textu výsledků projektu se hovoří o obsazení a následném opuštění hnízda v obci Březno, v monitorovacích kartách jsou však veškeré rubriky vyškrtány ! V obci Jabkenice byla instalována umělá hnízdní podložka na stromě /torzo jasanu/, na podložku bylo umístěno „umělé hnízdo“. Použití větví z tnky je však nevhodné, vystlání hnízdní kotliny suchou trávou a senem je špatné, měly být použity jen větve a drny ! Monitoring hnízdění byl konán na 10 lokalitách. Výsledky : 10H, 6xHPa, 5xHPm, /1xHPm2, 4xHPm3/, 1xHPo, 4xHO.

 

02070908, Česká společnost ornitolgická na Vysočině - Ochrana hnízdišť bukače velkého a bukáčka malého na Vysočině
Realizátoři projektu se zabývali monitoringem výskytu a hnízdění bukače velkého a bukáčka malého na Vysočině v okresech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Výsledky zahrnují období od roku 1995 do roku 2008 /15 let/, tedy nikoliv jen rok 2008 ! Za toto období byl výskyt Botaurus stellaris dokladován na 19 lokalitách, hnízdění však bylo prokázáno jen a 5 místech. Hnízdní výskyt Ixobrychus minutus byl za 15 let zjištěn na 8 lokalitách, ale na žádném místě nebylo jeho hnízdění přímo prokázáno. Škoda, že výsledky neuvádějí současný stav. t. j.  monitoring v roce 2008. Výsledky monitoringu obou výše uvedených taxonů brodivých ptáků byly předány Krajskému úřadu, MěÚ s rozšířenou působností, OÚ a AOPK v Havlíčkově Brodě s prosbou o zajištění ochrany lokalit. Vlastníci předmětných rybníků byli upozorněni, že litorály jejich rybníků jsou biotopem zvláště chráněných druhů avifauny a že  při jakémkoliv zásahu do porostů potřebují souhlas orgánu ochrany přírody.

 

02071008, ČSOP Javorníček - Monitoring a kroužkování mláďat čápa bílého v okr. VS, částečně NJ a PR
Celkově závěrečná zpráva podává dobrý přehled o výsledcích hnízdění čápů bílých ve sledovaném regionu. Bylo také přestěhováno ohoržené komínové hnízdo Ciconia ciconia v obci Bělotín na volný sloup s umělou hnízdní podložkou.

 

02071108, ČSOP SMRS - Oprava dvou hnízd čápa bílého v okrese Vsetín
Velmi stručná závěrečná zpráva popisuje opravu dvou hnízd čápa bílého v obcích Choryně a Kelč v okrese Vsetín. Ze sedmi přiložených barevných fotografií je vidět, že oprava sloupů s podložkami byla provedena v pořádku. Byla odebrána část hnízdního materiálu a dřevěné sloupy byly narovnány a zajištěny.
 


 

Projekty realizované v roce 2007

 

02070107, 21/12 Sezimovo Ústí – Monitoring čápa černého a volavky popelavé v roce 2007
Dobře zpracovaná závěrečná zpráva podala konkrétní informace o výsledku hnízdního monitoringu čápa černého a volavky popelavé v okrese Tábor. Text obsahoval úvod, základní údaje a rozdělení činnosti, metodiku, realizační část, diskusi a závěr. U čápa černého sledovali realizátoři projektu 10 hnízdních lokalit, obsazena párem byla jen 3 hnízda. Kroužkováno a vyvedeno bylo celkem 10 mláďat. Počet hnízdících párů volavky popelavé na ostrově Markéta u Plané nad Lužnicí byl odhadnut na 80, na 4 hnízdech bylo kroužkováno 11 pulli. Evidenční monitorovací hnízdní karty Ciconia nigra byly přiloženy,  vyplněné, jen chyběla čísla kvadrátů a karty ze 2 lokalit /Blanice a Borek/. Ty byly garantovi zaslány poštou dodatečně. Souhrn výsledků :  Ciconia nigra :  10 H, z toho 6x HO, 4x HPa, z toho 3x HPm  /z toho  2x HPm3, 1x HPm4/,  1x HB2,  10 JZG, z toho kroužkováno 10 pulli. Ardea cinerea : 80x HPa /odhad/, z toho 11 pulli. kroužkováno na 4 hnízdech.

 


02070207, ZO ČSOP 76/17 Javorníček – Monitoring a kroužkování čápa bílého v okr. VS, částečně NJ a PR

Závěrečná zpráva dala přehled výsledků hnízdění Ciconia ciconia na 27 hnízdech sledovaného  regionu.  Navíc byla monitorována a přestěhována 2 ohrožená hnízda čápů bílých s mláďaty v Olomouckém kraji. Mláďata byla vyvedena na 21 hnízdech, z toho na 17 hnízdech bylo uskutečněno kroužkování, celkem 58 pulli. Ke zprávě bylo přiloženo 29 evidenčních hnízdních monitorovacích karet /včetně 2 karet z Olomouckého kraje/ Rubriky karet u kterých nebyla známa fenologická zjištění, nebyly vyplněny. Souhrn výsledků : Ciconia ciconia : 29 H,  z toho 21x HPa z toho 21x HPm, /1x HPm1, 5x HPm2, 6x HPm3, 5x HPm4, 4x HPm5/, 69 JZG. Kroužkováno na 17 hnízdech celkem 58 pulli. Na 3 kontrolovaných hnízdech nalezena při kroužkování celkem 3 neoplozená vejce.

 

02070307, ZO ČSOP ARON – Ciconia na Českolipsku
Dosti stručná, ale postačující závěrečná zpráva poskytla výsledky pozorování Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Egretta alba, Ardea purpurea a Ardea cinerea v regionu okresu Česká Lípa. U Ciconia nigra je v textu zprávy uvedeno několik pozorování druhu v terénu a výsledky úspěšného vyvedení 11 mláďat na 4 hnízdech. Evidenční monitorovací hnízdní karty Ciconia nigra byly přiloženy, některé údaje v nich však nebyly vyplněny. Patrně požadované fenologické údaje nebylo možno zjistit. Přínosem byla osvětová popularizace projektu v Českolipském Deníku a na výstavách v muzeu a městské knihovně. Souhrn výsledků : Ixobrychus minutus – jen pozorování a hlasové projevy v pískovně Provodín. Botaurus stellaris – pouze hlasové projevy v NPR Novozámecký rybník a NPR Břehyně. Egretta alba : pozorování na 9 lokalitách okresu, nejvíce  na potoku Ramš 35 ex. dne 19.9.2007. Ardea purpurea : 19. a 22.9.2007 – 1 ex. u Holan zdokumentováno na DVD kameru. Ardea cinerea : pozorování na 10 lokalitách, nejvíce 6.4.2007 celkem 13 ex. na Heřmanickém rybníku. Ciconia nigra : 8 lokalit, 1x HC, 7 H, z toho 4x HPa, z toho 4x HPm, /1x HPm2, 3x HPm3/, 11 JZG, 1x HB1, 2x HO. Kroužkováno 7 pulli + bílé plastové kroužky.

 

02070407, ZO ČSOP ALCEDO – Sledování a ochrana brodivých ptáků na Podblanicku a jeho okolí
Velmi dobře zpracovaná závěrečná zpráva v které je přesně doložen monitoring brodivých ptáků ve sledovaném regionu. U Ciconia ciconia bylo kontrolováno 13 hnízd. Ciconia nigra úspěšně vyhnízdili na jedné lokalitě, ve sledované kolonii Ardea cinerea bylo zjištěno 31 hnízdících párů. Zpráva uvádí i několik pozorování Egretta alba.  Přiložené monitorovací evidenční hnízdní karty Ciconia ciconia jsou řádně vyplněné ve všech rubrikách. Velkým přínosem je i kvalitní výchovná a propagační činnost projektu /exkurze, návštěva ZOO Jihlava, Stanice ochrany fauny Pavlov/. Souhrn výsledků : Ciconia ciconia  : 13 H, 10x HPa, z toho 10x HPm, /5x HPm3, 5x HPm4/, 35 JZG, 2x HB2, 1x HB1,  7  EP. Ciconia nigra : 5 H, z toho 1x HPa, z toho 1x HPm /1x HPm3/, 4x HO, 3 JZG Ardea cinerea : 31x HPa, z toho 31x HPm u rybníka Papírna u Jarkovic.. Egretta alba : jen pozorování 1x 3ex., 1x 2ex.

 

02070607, ZO ČSOP NOVÉ HRADY – Dlouhodobé sledování a ochrana obou čápů, monitoring a kroužkování mláďat
Původní závěrečná zpráva byla velmi stručná s několika chybami. Textu chyběl úvod a závěr. Ve dvou přiložených evidenčních monitorovacích kartách bylo chybně uvedeno datum prvního letu mláďat. Garant programu byl nucen písemně požádat odpovědného řešitele projektu o doplnění a přepracování závěrečné zprávy. Úvod a závěr byl však poslán jen ručně psaný a pouze formou dopisu. S toho důvodu se garant obrátil se žádostí na statutárního zástupce organizace o zajištění řádného přepracování závěrečné právy. Nový, částečně upravený, text závěrečné zprávy byl pak poslán garantovi e-mailem. Souhrn výsledků : Ciconia ciconia : 2 H, z toho 2x HPa, z toho 2x HPm, /1x HPm2 - Nové Hrady, 1x HPm4 Světví/, 6 JZG. Kroužkováno 6 pulli, nikoliv však řešiteli projektu. Ciconia nigra : O

 

02070707, ZO ČSOP Orchidea Valašsko – Mapování a ochrana čápa černého v Beskydech
Text závěrečné zprávy je dobře zpracovaný, obsahuje úvod, cíle, metodiku, výsledky s přehlednou tabulkou, publikace a propagace, přínos projektu. Celkem bylo kontrolováno 14 hnízd. Přiloženo bylo 13 monitorovacích evidenčních hnízdních karet. Jedna karta /Bílá – NR Salajka/ chybí.  V kartách vesměs nebyl uveden údaj o roku založení hnízda /patrně to není známo/ a výška umístění hnízda na stromě. V rubrikách karet je vyplněno jen PMH a JZG. K projektu byla přiložena i velmi dobře zhotovená tabulka přehledu různých hnízd dravců, která mohou v budoucnu sloužit i jako potencionální hnízda pro Ciconia nigra. Přínosem je osvětová popularizace projektu pro školní mládež, veřejnost i média. Souhrn výsledků : Ciconia nigra :  14 H, z toho 12x HPa, z toho 12x HPm, /2x HPm1, 3x HPm2, 4x HPm3, 3x HPm4/, 2x HO, 3x NH,  32 JZG. Kroužkování pulli. nebylo provedeno.

 

02070807, ZO ČSOP Ciconia – Ciconia 2007
Rozsáhlá závěrečná zpráva projektu má 47 stran. V 16. okresech v Čechách bylo monitorováno 210 hnízdních lokalit Ciconia ciconia. Byly instalovány 3 umělé hnízdní podložky, vyčištěno a upraveno 24 hnízd. Byla zhodnocena natalita a mortalita mláďat na hnízdech a získány nové poznatky z etologie a zejména etoekologie Ciconia ciconia. Několikrát se uskutečnilo odčítání údajů na kroužcích zjištěných kroužkovaných adultních jedinců. Velmi rozsáhlá byla popularizace projektu v médiích i ve veřejnosti. Po celý rok se prováděli přednášky a besedy pro mládež i dospělé občany, byly rozesílány a rozdávány propagační materiály o čápech, články o projektu byly v regionálním i celostátním tisku. K tématu se uskutečnila tisková konference ve Strakonicích a relaci o projektu natočily a vysílaly televize ČT I., kabelová televize Strakonice a Roudnice n. L. Byly zpracovány a vydány Zprávy Skupiny pro výzkum brodivých ptáků /Ciconiiformes/ České a Slovenské republiky č. 26. Odborné výsledky byly předány orgánům státní správy, ČSO, správám CHKO, výzkumným pracovním skupinám, muzeím, organizacím i jednotlivcům. Souhrn výsledků :  Ciconia ciconia : Monitorováno 210 lokalit, z toho 26 EP,  164 H, 20x HC, 100x HPa, z toho  85x HPm, 264 JZG, 11x HPo, 6x HB1, 12x HB2, 2x NH, 48x HO,  2,64  JZa, 3,10 JZm, na 41 hnízdech bylo okroužkováno 124 pulli. /jinými kroužkovateli bylo označeno na 18 hnízdech 64 pulli/. 4 JT. /Mimo projekt se uskutečnil monitoring a kroužkování C. ciconia na 136 lokalitách 8 okresů Slovenska, kde bylo okroužkováno 83 pulli/. Ciconia nigra: 18 hnízdních lokalit  Z toho 10x HC ?,  5x HPa, z toho  5x HPm z toho 1x HPm2, 3x HPm3, 1x HPm4 - 15 JZG, 1x HO, 1x HB1, 1x HPx.

 

02071007, ZO ČSOP Rokycany – Monitorujeme čápy bílé
Závěrečná zpráva obsahuje úvod, cíle projektu, metodiku, výsledky, propagaci, přínos projektu-shrnutí, přičemž text u posledních dvou odstavců byl velmi stručný. Realizátoři projektu monitorovali tři hnízda Ciconia ciconia na Rokycansku. Mapovací evidenční hnízdí karty byly řádně vyplněné. Řešitelé se zabývali i environmentální osvětou čápa bílého, což je přínosem. Souhrn výsledků : Ciconia ciconia : 3 H, z toho 2x HPa, z toho 2x HPm z toho 1xHPm3, 1xHPm4, 1xHB1, 2EP, 7 JZG. Kroužkována 4 pulli.

 

02071107, ZO ČSOP 66/05 - Monitoring čápa bílého a čápa černého v okrese Žďár nad Sázavou v roce 2007
Dosti stručná, ale postačující závěrečná zpráva. Bylo monitorováno 41 hnízd, z toho 38 v okrese Žďár nad Sázavou, 2 hnízda v okrese Chrudim a 1 hnízdo v okrese Jihlava. Na území CHKO se nacházelo 9 hnízd. Souhrn výsledků : Ciconia ciconia : 41 H, z toho 23x HPa, z toho 17x HPm z toho 1x HPm1, 6x HPm2, 6x HPm3, 3x HPm4, 1x HPm5, 9x EP, 48 JZG.
 


 

Projekty realizované v roce 2006

 

2070106, ZO ČSOP NOVÉ HRADY - Dlouhodobé sledování a ochrana obou čápů, monitoring a kroužkování mláďat
Závěrečná zpráva je velmi stručná, což je také částečně dáno celkovým malý rozsahem projektu. Realizátoři se zabývali monitoringem Ciconia ciconia na 3 hnízdních lokalitách. Evidenční hnízdní monitorovací karty byly přiloženy vyplněné. Umělá hnízdní podložka v Údolí u Nových Hradů nebyla obsazena. Dvě hnízda byla adulty obsazena s pulli, ale tato uhynula. Hnízdění Ciconia nigra nebylo v regionu zjištěno. Osvětové působení na veřejnost se uskutečnilo pomocí vývěsní skřínky organizace v Nových Hradech. Souhrn výsledků : Ciconia ciconia : 2xHPa, z toho 1x1 pull. úhyn, 1x 2 pulli úhyn. 1x EP. Ciconia nigra : 0 H.

2070206, ZO ČSOP Ciconia - Ciconia 2006
V 16 okresech v ČR bylo monitorováno celkem 200 hnízdních lokalit Ciconia ciconia, včetně neobsazených umělých hnízdních podložek. Z toho 24EP, 164H, 13xHC, 91HPa, 69xHPm, 165JZG, 19HPo, 5HE, 12xHB1, 4xHB2, 2NH, 52HO. Na 26 hnízdech bylo okroužkováno 65 pulli. /Jinými kroužkovateli bylo na 15 hnízdech označeno 37 pulli/. Byly instalovány 3 umělé hnízdní podložky, opraveno, upraveno a vyčištěno 25 hnízd. Několikrát bylo realizováno -odčítání- údajů na kroužcích označených adultních jedinců. Byly zpracovány a vydány Zprávy Skupiny pro výzkum brodivých ptáků /Ciconiiformes/ České a Slovenské republiky č. 25/2005. Velmi rozsáhlá byla osvětová činnost - články v tisku, propagační materiály, přednášky s diapozitivy, relace v rozhlase, kabelová televize Strakonice. Uskutečnila se tisková konference ve Strakonicích. U Ciconia nigra bylo monitorováno 16 hnízdních lokalit v 6 okresech v Čechách. Ve Slovenské republice bylo sledováno v 8 okresech 132 hnízdních lokalit Ciconia ciconia. Na 20 hnízdech bylo okroužkováno 65 pulli. HPm bylo 54, JZG 151. - Na všech lokaliách v ČR i SR byla zhodnocena natalita a mortalita mláďat a obsazení hnízd adultními ptáky. U Ciconia ciconia byly získány nové poznatky z etologie, a zejména etoekologie.

2070306, 21/12 Sezimovo Ústí - Monitoring čápa černého a volavky popelavé na okr. Tábor
Závěrečná zpráva projektu obsahuje úvod, základní údaje a rozdělení činnosti, metodiku, realizační část, diskusi a závěr. Evidenční hnízdní monitorovací karty byly zaslány, fenologická zjištění v nich ale nebyla úplná. Ke zprávě však byly přiloženy podrobné výpisy monitoringu ze všech sledovaných hnízdních lokalit. Pro dlouhotrvající povodně nebyl přesně zjištěn počet hnízdících párů a mláďat Ardea cinerea na ostrově Markéta u Tábora. Odhad byl 90 hnízdících párů. Souhrn výsledků Ciconia nigra : Kontrolováno bylo 11 hnízdních lokalit v okrese Tábor a okolí. Z toho 10H, 1HC, 7 HPa, 7xHPm, 3xHO, 18JZG /z toho v okrese 11/, kroužkováno 19, z toho 1 pull. úhyn.

2070406, 72/06 ZO ČSOP OPAVA - Dlouhodobé sledování a sčítání čápa bílého v okr. Opava
Projekt podal přehled o výsledcích hnízdění Ciconia ciconia na území o rozloze 1144 km2. K závěrečné zprávě byla přiložena mapka hnízdišť sledovaného druhu brodivých ptáků s uvedením počtu vyvedených mláďat v roce 2006. Evidenční hnízdní monitorovací karty byly vyplněny a přiloženy ke zprávě, čísla však zcela nesouhlasila s textem zprávy. Některé rubriky fenologických zjištění zůstaly prázdné, patrně pro nedostatek informací. Celkové výsledky dle hnízdních karet : Celkem bylo kontrováno 44 hnízd a hnízdních podložek. Z toho 19HPa, 14HO, 2xHPo, 3xHB2, 8xHB1, 17xHPm, 46JZG. Kroužkována byla 4 pulli.

2070506, ZO ČSOP ROKYCANY - Sledujeme čápy
Stručná závěrečná zpráva podává dobrý obraz o monitoringu hnízdění dvou párů Ciconia ciconia na Rokycansku. Realizátoři se zabývali i environmentální osvětou toho zvláště chráněného druhu /Český rozhlas, ekologická výchova na školách, články v tisku, relace v televizi/. Evidenční hnízdní monitorovací karty jsou řádně vyplněny. Souhrn výsledků : 2H, 2HPa, 2xHPm, z toho 1xHPm1, 1xHPm3, 4JZG.

2070606, ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Mapování a ochrana čápa černého v Beskydech
Závěrečná zpráva obsahuje úvod, metodiku, výsledky. U výsledků hnízdění doporučuji používat mezinárodní značky. Kvalitně byl proveden rozbor faktorů ohrožujících hnízdění. Kapitola přínos projektu byla velmi stručná /dvě věty/. K závěrečné zprávě nebyla původně přiložené evidenční hnízdní monitorovací karty. Garant programu o tyto písemně požádal. Od realizátorů projektu je dodatečně obdržel, dobře vyplněné. Souhrn výsledků : Kontrolováno bylo 21 hnízdních lokalit. Z toho 13H, 8 potencionální hnízda. 6HPa, 7HO, 6xHPm, z toho 3xHPm2, 2xHPm3, 1xHPm4, 16JZG, 11 pulli bylo kroužkováno hliníkovými i barevnými kroužky. Osvětové působení na veřejnost se realizovalo při přednáškách a exkurzích. Výsledky projektu budou publikovány ve Zpravodaji CHKO Beskydy.

2070706, ZO ČSOP - ARON - Ciconia a ostatní brodiví Českolipska
Závěrečná zpráva plně neobsahovala všechny monitorovací údaje výsledků hnízdění Ciconia nigra ve sledovaném regionu. Přiložené evidenční hnízdní monitorovací karty byly neúplně vyplněny. Z toho důvodu požádal garant programu písemně realizátory projektu o doplnění chybějících údajů. To bylo provedeno e-mailem i telefonicky. Souhrn výsledků : Ciconia nigra : 6H, 1HC, 2HPa, 4HO, 2xHPm, z toho 1xHPm2, 1xHPm4, celkem 6 JZG, kroužkováno 6 pulli. Ixobrychus minutus : 21.05. a 24.06.2006 hlasové projevy v Provodínské pískovně. Botaurus stellaris : 21.05. a 24.06.2006 hlasové projevy v NPR Novozámecký rybník. Egretta alba : od dubna do listopadu pozorováni 1 a více ex. na několika lokalitách v regionu. Nejvíce 15.11.2006 v NPR Novozámecký rybník 11ex. Ardea cinerea : po celý rok pozorováno 1 a více ex. na řadě míst v regionu. Nejvíce cca 50 ex. 24.09.2006 na Hrázském rybníku u Holan. Projekt byl osvětově prezentován na akcích ve vlastivědném muzeu a v městské knihovně v České Lípě.

2070806, 02/19 ZO ČSOP Alcedo - Sledovaní a ochrana brodivých ptáků na Podblanicku a jeho okolí
Realizátoři projektu se zabývali monitoringem výskytu a hnízdění Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Ardea cinerea a Egretta alba. Závěrečná zpráva je dobře zpracovaná a podává jasný přehled o problematice brodivých ptáků na Podblanicku v roce 2006. Evidenční hnízdní monitorovací karty jsou řádně zpracovány a vyplněny. Významná je i enviromentální osvěta v médiích – článek v tisku, relace v televizi Prima. Neméně důležitá je i osvětová činnost pro studenty gymnázia ve Vlašimi a členy místních organizací ČMJ a ČRS. Souhrn výsledků : Ciconia ciconia : 14H, 10xHPm, z toho 2xHPm1, 6xHPm2, 2xHPm3. 20JZG, 3 pulli kroužkováni. 4XHO. Ciconia nigra : 1xHPm2. Ardea cinerea : kolonie u rybníka Papírna u Jarkovic čítala 33 hnízdících párů. Egretta alba : Dne 05.02.2006 pozorován 1 ex. na říčce Blanici u Vlašimi. Od konce srpna 2 ex. na rybníce Smikov u Vlašimi.

2070906, ZO ČSOP 76/17 Javorníček - Monitoring a kroužkování čápa bílého v okr. VS, částečně NJ a PR
Závěrečná zpráva podala přehled o hnízdění Ciconia ciconia na 27 hnízdech sledovaného regionu. Na 16 hnízdech bylo provedeno kroužkování pulli., celkem 40. Dvě evidenční hnízdní monitorovací karty chyběly. Velkým kladem řešitelů projektu je praktická ochrana hnízd Ciconia ciconia. Jde např. o instalaci umělé hnízdní podložky, přestěhování ohroženého čapího hnízda s mládětem, čištění střech pod hnízdy, ořez větví u stromového hnízda, apod. Ochrana čápů byla též propagována v regionálním tisku. Souhrn výsledků : 27H, z toho 20xHPm /4xHPm1, 3xHPm2, 6xHPm3, 3xHPm4/, 52 JZG, kroužkováno 40 pulli. 3xHB2, 2xHB1, 2HO.Projekty realizované v roce 2005

 

240105, ZO ČSOP - Čáp bílý v obci Zašová
Závěrečná zpráva popisovala instalaci dřevěného sloupu s umělou hnízdní podložkou pro čápy bílé na území CHKO Beskydy v k. ú. obce Zašová. Ke zprávě bylo přiloženo 9 kopií černobílých fotografií na kterých bylo dobře vidět splnění úkolu projektu. Záporem bylo, že konečné umístění sloupu s podložkou bylo dokončeno až 10.10.2005, tedy již nejenom po hnízdním období čápů, ale i po jejich odletu do zimovišť. Nicméně velkým kladem je, že úkol byl splněn a hnízdní podložka je pro ptáky připravena na následující léta.

240205, ZO ČSOP OPAVA - Dlouhodobé sledování a ochrana čápa bíleho v okrese Opava
Závěrečná zpráva podala přehled o obsazenosti hnízd, úspěšnosti a neúspěšnosti hnízdění čápů bílých na území o rozloze 1144 km2. Přiložena byla mapka hnízdišť sledovaného druhu v daném regionu. Realizátoři projektu zhotovili i CD „Čáp bílý v okrese Opava v roce 2005“. Evidenční hnízdní monitorovací karty byly řádně přiloženy. Výsledky: V roce 2005 bylo ve sledované oblasti zjištěno celkem 44 fyzicky existujících hnízd nebo hnízdních podložek čápa bílého. Z toho HPa 21, HO 19, HPm 12, JZG 34, JZm 2,8, HB2- 3, HB1- 7, StD 1,8 . Kroužkováno bylo 5 pulli.

240305, ZO ČSOP NOVÉ HRADY - Dlouhodobé sledování a ochrana obou druhů čápů, monitoring a kroužkování mláďat.
Cílem projektu byl monitoring hnízdního výskytu čápa bílého a černého v zájmovém území přírodního parku Novohradské hory. Fenologická zjištění monitoringu Ciconia ciconia a Ciconia nigra byla velmi malá. Výsledky: Ciconia ciconia : H 2, HPo 1, HO 1. Ciconia nigra : H 4, HPa 2

240505, ZO ČSOP ARON - Čáp černý a ostatní brodiví na Českolipsku
Projekt se zabýval monitoringem výskytu a hnízdění čápa černého a ostatních brodivých ptáků /kromě čápa bílého/ na Českolipsku. Terénní průzkum prokázal ve sledovaném regionu hnízdění 5 párů čápů černých /4xHPm3, 1xHPm4/ a hnízdění 1 páru bukáčka malého v Provodínské pískovně, se 2 mláďaty. Ta nebyla kroužkována z důvodů nerušení hnízdění tohoto kriticky ohroženého ptačího druhu. Pozorován byl 1ex. adult. a 2 ex. juv. bukače velkého. Realizátoři se věnovali i sledování výskytu volavky bílé, červené a popelavé v zájmové oblasti. Výskyt Ardea purpurea byl natočen digitální kamerou, bohužel bez udání lokality a data zjištění. K závěrečné zprávě byla přiložena mapka regionu s vyznačením lokalit pozorovaných druhů řádu Ciconiiformes a ukázky popularizace projektu v tisku.

240605, ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Mapování a ochrana čápa černého v Beskydech
Realizátoři projektu velmi dobře zpracovali závěrečnou zprávu, která měla všechny náležitosti /úvod, cíle, metodiku, výsledky/. Tabulka přehledu hnízd podala obraz o situaci s hnízděním Ciconia nigra ve sledované oblasti v roce 2005. Výsledky : H 16, HO 7, HC 2, HPa- 7, HB2- 1, HPo 1, 2xHPm2, 2xHPm3, 1xHPm4. Barevnými kroužky byla označena 3 pulli. Projekt byl také prezentován během ekovýchovných programů v terénním středisku ekologické výchovy v Horní Lomné. Článek o projektu byl zveřejněn na internetových stránkách CHKO Beskydy. Celkově došlo v roce 2005 ke snížení reprodukční úspěšnosti populace Ciconia nigra v CHO Beskydy.

240705, ZO ČSOP Ciconia - Ciconia 2005
V 15 okresech v ČR bylo monitorováno celkem 158 hnízdních lokalit Ciconia ciconia, včetně umělých hnízdních podložek. Z toho EP 21, H 126, JT 7, na 14 HPm nebylo možno z různých důvodů kroužkovat. Na 29 hnízdech bylo okroužkováno celkem 75 pulli, dále 1 HPx, 27 HPo, 3 HE, 17 HB1, 3 HB2, 0 NH, 27 HO, 11 HC. Na 48 hnízdech bylo tedy celkem minimálně 122 pulli. Zachráněna byla 2 handicapovaná pulli. Byly instalovány 3 umělé hnízdní podložky, opraveno, upraveno a vyčištěno 24 hnízd. Několikrát bylo realizováno „odčítání“ údajů na kroužcích označených adultních jedinců. Byly vydány Zprávy Skupiny pro výzkum brodivých ptáků /Ciconiiformes/ ČR a SR č. 24/2004. Velmi rozsáhlá byla osvětová činnost – propagační materiály, přednášky s dia, články v tisku, relace v rozhlase, televize ČT I, NOVA, kabelová televize Strakonice. Tisková konference na OÚ ve Strakonicích. U C. nigra bylo monitorováno celkem 19 hnízdních lokalit v 6 okresech v Čechách. V 8 okresech SR bylo sledováno 130 lokalit C. ciconia, na 16 hnízdech bylo okroužkováno 40 pulli. Na 47 hnízdech bylo celkem 111 pulli. Byla zhodnocena natalita a mortalita mláďat a obsazení hnízd adult. jedinci. Byla získány nové poznatky z etologie a zejména etoekologie C. ciconia.

240805, ZO ČSOP Javorníček - Monitoring a kroužkování mláďat čápa bílého cv okrese Vsetín, částečně NJ a PR
Závěrečná zpráva podala velmi dobrý přehled o výsledcích monitoringu a kroužkování pulli. Ciconia ciconia ve sledovaném regionu. Přiloženy byly mapky lokalit hnízd, ukázky popularizace projektu v tisku a řádně vyplněné evidenční hnízdní monitorovací karty. Výsledky : Celkem bylo kontrolováno 27 H, z toho jen 14 HPm. Na 13 hnízdech bylo okroužkováno 37 pulli /4xHPm2, 7xHPm3, 2xHPm4/. Úpravy a opravy hnízd se uskutečnily na 3 lokalitách, na 3 místech byly umístěny nové hnízdní podložky. Velmi dobrá byla i propagace projektu v médiích – TV NOVA, český rozhlas, regionální deníky.

240905, ZO ČSOP Sezimovo Ústí - Monitoring čápa bílého a černého a volavky popelavé na okr. Tábor
Závěrečná zpráva byla velmi dobře zpracovaná, měla všechny náležitosti kvalitní odborné práce. Evidenční hnízdní monitorovací karty Ciconia ciconia byly řádně vyplněny, ale se 4 chybnými zjištěními výsledků hnízdění. V okrese Tábor již velmi mnoho let C. ciconia prioritně monitorují, instalují hnízdní podložky,upravují hnízda, kroužkují pulli, atd. Členové ČSOP Ciconia Roudnice nad Labem. Duplicita se zdá být zbytečná. Výsledky projektu: U Ciconia ciconia bylo sledováno 23 hnízdních lokalit /další výsledky jsou uváděny u projektu č.240705/. Ciconia nigra : 7 H, z toho 5 HPm, 1 HPx, 1xHPm1, 2xHPm3, 1xHPm4. Ardea cinerea : 153 H, 110 HPa, na hnízdech okroužkováno 15 pulli

241005, ZO ČSOP č. 1/97 ODYSEA - Čáp černý v ČR - monitoring s praktickými ochranářskými a propagačními výstupy
Závěrečná zpráva splnila úkoly a cíle projektu. Byly doplněny a ověřeny údaje a dokumentace hnízdišť Ciconia nigra na 35 lokalitách podle údajů z celostátního sčítání v roce 2004. Ve sledované oblasti bylo zdokumentováno 38 lokalit. Z toho 15 HPa, 10 HPm, kroužkování na 9 hnízdech, celkem 34 pulli. Odečítacími plastovými barevnými kroužky bylo v ČR označeno v roce 2005 celkem 171 čápů černých, z toho 3 adult. Významné byly i propagační výstupy projektu – rozhlasová sdělení, tiskové zprávy, besedy, přednášky a internetové zpravodajství.

241105, ZO ČSOP VERONICA - Sledování úspěšnosti umělých hnízdních podložek pro čápy bílé
Průzkumem bylo zjištěno, že v Jihomoravském kraji bylo instalováno 37 hnízdních umělých podložek pro čápy bílé. Garantovi bylo zasláno 35 vyplněných evidenčních hnízdních monitorovacích karet. Zadní strany karet z minulých let měli některé kolonky prázdné. Výsledky monitoringu: 21 EP, 2 HB1, 2 HE, 6 HPo, 2 HPm, 2 HPx. Ze zjištění je patrná neúnosnost a tedy zbytečnost instalace dalších umělých hnízdních podložek ve sledovaném regionu i přes nepříznivý rok pro hnízdění čápů bílých.

241205, 1. ZO ČSOP - Zhotovení dvou hnízdních podložek
Realizátoři požádali dne 29.07.2005 o změnu projektu. Žádosti bylo vyhověno. Ze závěrečné zprávy vyplynulo, že v k. ú. obce Lešná byl instalován betonový sloup s umělou hnízdní podložkou a výpletem základu hnízda. Hnízdní podložka byla adulty obsazena, ale bez pull.

241305, ZO ČSOP ROKYCANY - Sledujeme čápy
Stručná závěrečná zpráva podala dobrý obraz o výsledku hnízdění čápa bílého ve sledovaném regionu. Dvě evidenční hnízdní monitorovací karty byly řádně vyplněny. Výsledky: 2 H, 2 HPa, 1xHPm1, 1xHPm3. Kroužkovány 3 pulli. Propagaci ochrany Ciconia ciconia uskutečnili ve vysílání českého rozhlasu a při ekologické výchově na školách.

241405, ZO ČSOP č. 1/97 ODYSEA - Nová odysea - informační brožura
Byla napsána, sestavena a vydána třetí informační brožura „Nová odysea – Krok na východ“ v českém jazyce a v anglické mutaci „New Odyssey – Step to the East“. V obou verzích byla brožura vydána v počtu 1500 kusů. Hlavním cílem bylo informování veřejnosti v naší vlasti i v zahraničí o projektu Nová odysea, propagace projektu, informace o nezbytnosti mezinárodní spolupráce i sdělení o existenci a činnosti ČSOP a podílu této neziskové organizace na projektu.

241505, ZO ČSOP VLAŠIM - Sledování a ochrana čápů a ostatních brodivých na Podblanicku a jeho okolí
Realizátoři projektu se zabývali monitoringem a ochranou Ciconia ciconia, Ciconia nigra a Ardea cinerea. Závěrečná zpráva byla velmi dobře zpracovaná a dala jasný přehled o výskytu a hnízdění brodivých ptáků na Podblanicku. Evidenční hnízdní monitorovací karty Ciconia ciconia byly precizně zpracovány a vyplněny. Významná byla i environmentální osvěta v médiích, včetně příspěvku v odborném tisku /Sylvia 41/. Navíc byl sledován i průběh hnízdění Ciconia ciconia na 3 lokalitách v okrese Pelhřimov a 2 místech v okrese Tábor, kde prioritně dlouhodobě pracují členové ČSOP Ciconia Roudnice n. L. Výsledky : Ciconia ciconia /bez 3 lok. v okr. Pelhřimov a 2 v okr. Tábor/ 16 H, z toho 8 HO, 3 HPo, 1xHPm1, 1xHPm2, 1xHPm3, 1xHPm4, 1xJT. Ciconia nigra : průzkum na 6 lokalitách, z toho 3 HO, 1xHPa s 2 pulli. /1xHPm2/, 2 HC. Ardea cinerea : 32 HPm.


 

Projekty realizované v roce 2004

 

240104, ZO ČSOP 31/12 Sezimovo Ústí - „ Monitoring čápa bílého a černého a volavky popelavé v okrese Tábor.“
U Ciconia ciconia bylo sledováno 23 hnízdních lokalit /H/. Správnost výsledků hnízdění výše uvedeného druhu na Táborsku poskytla ZO ČSOP Ciconia Roudnice n.L., která v tomto regionu již mnoho let provádí monitoring tohoto taxonu včetně kroužkování pulli na hnízdech s udělením výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. – Monitoring výsledků hnízdění čápů černých a volavky popelavé, na které měl být projekt především zaměřen, byl v naprostém pořádku. U Ciconia nigra bylo kontrolováno 8 hnízd /H/, z toho na 3 hnízdech byla vyvedena mláďata, 2xHPm4, 1xHPm3, celkem 11, všechna byla okroužkována. Hnízdění volavek popelavých bylo sledováno na ostrově Markéta v rybníku Hejtman v Plané nad Lužnicí. V roce 2004 tam hnízdilo 120 párů /H/, s tím, že průměrný počet mláďat byl 3 pull. Ve 4 hnízdech bylo okroužkováno celkem 10 pull.

240204, ZO ČSOP 14/09 Nové Hrady - „Dlouhodobé sledování a ochrana obou druhů čápů, monitoring hnízdění.“
Přiložené evidenční hnízdní monitorovací karty čápů bílých byly řádně vyplněné ze dvou hnízd a jedné umělé hnízdní podložky. Na těchto 2 hnízdech /H/ bylo vyvedeno 6 mláďat /2xHPm3 /. Na komíně starého pivovaru v Údolí u Nových Hradů byla provedena oprava umělé hnízdní podložky. Ta v roce 2004 nebyla obsazena. U Ciconia nigra bylo dokladováno pouze 1xHPm2.  

240304, ZO ČSOP 76/17 Javorníček - „ Monitoring a kroužkování mláďat čápa bílého v okrese Vsetín, částečně Nový Jičín a Přerov v roce 2004.“
Celkem bylo ve sledované oblasti monitorováno 25 obsazených hnízd čápa bílého. Z toho na 19 hnízdech vyvedli čápi mláďata /1xHPm1, 3xHPm2, 10xHPm3, 3xHPm4, 2xHPm5/. Okroužkováno bylo celkem 53 mláďat. Na 3 lokalitách byly instalovány ocelové hnízdní podložky, oprava hnízdních podložek se uskutečnila na 2 místech. Po úhynu samce čápa bílého v Napajedlích u Zlína byla pulli odvezena do Stanice pro záchranu živočichů. Rozsáhlá byla i propagační činnost v médiích – televize, novinové články.  

240404, ZO ČSOP 32/06 Aron - „Čáp černý a ostatní brodiví na Českolipsku.“
Projekt se zabýval monitoringem výskytu a hnízdění čápa černého a ostatních brodivých ptáků /kromě čápa bílého/ na Českolipsku. Terénní průzkum prokázal ve sledovaném regionu hnízdění 2 párů čápů černých /2xHPm3/ a hnízdění 1 páru bukáčka malého v Provodínské pískovně, se 3 mláďaty. Ta nebyla kroužkována z důvodů nerušení hnízdění tohoto kriticky ohroženého ptačího druhu. K závěrečné zprávě, která musela být doplněna, je přiložena mapka zájmové oblasti s vyznačením lokalit pozorovaných druhů řádu Ciconiiformes a ukázky popularizace brodivých ptáků v regionálním tisku.

240604, ZO ČSOP 72/06 Opava - „Dlouhodobé sledování a ochrana čápa bílého na Opavsku, Hlučínsku a Vítkovsku .“
Realizátoři projektu monitorovali výskyt a hnízdění čápů bílých na území o rozloze 1144 km 2. Závěrečná zpráva je souhrnem sledování uvedeného druhu brodivých ptáků v zájmovém regionu v roce 2004. Zjištěno bylo celkem 40 hnízd nebo umělých hnízdních podložek. Čapím párem bylo obsazeno 27 hnízd /HPa/, na 21hnízdech /HPm/ bylo vyvedeno 47 mláďat /JZG/, s průměrem 2,2 pulli. na jedno hnízdo. Na některých hnízdech byla mláďata kroužkována, celkem 7 pulli. Umělá hnízdní podložka byla instalována členy ČSOP na sloupu v Hlavnici. Realizace projektu podala dobrou informaci a přehled o hnízdění čápů bílých ve sledované oblasti.  

240704, ZO ČSOP 02/09 Vlašim - „Název projektu : Sledování a ochrana čápů na Podblanicku a jeho okolí v roce 2004.“
Monitoring se zabýval mapováním hnízdění čápů bílých a černých na Podblanicku a v okolí. U Ciconia ciconia bylo kontrolováno 22 hnízd /H/, adultním párem bylo obsazeno 16 hnízd /HPa/, vyvedeno bylo 42 mláďat /JZG/. /Na 4 lokalitách dlouhodobě kroužkuje ZO ČSOP Ciconia Roudnice n.L.- celkem 8 pulli./ Okroužkováno bylo 9 pulli. U Ciconia nigra bylo sledováno 5 hnízd /H/, z toho na 3 hnízdech byla vyvedena mláďata /HPm/, kroužkováni byli 4 pulli. Velmi kvalitně zpracovaná zpráva informuje i o výchovné a propagační činnosti , ať již přímo ve Stanici pro handicapované živočichy ve Vlašimi, nebo na gymnáziu v tomto městě, či v diskusi se členy myslivecké jednoty a rybářského spolku.

240904, ZO ČSOP 29/01 Rokycany - „Sledujeme čápy.“
Projekt se zabýval monitoringem hnízdění čápů bílých na Rokycansku. V regionu byly sledovány 3 hnízda /H/ Ciconia ciconia. Z toho HPa 3, JZG 8, z toho 1xHPm1, 1xHPm2, 1xHPm5. Jedno handicapované mládě /jedno oko nefunkční/, bylo odchyceno, okroužkováno a umístěno do Záchranné stanice živočichů v Makově. Evidenční monitorovací hnízdní karty byly bezvadně vyplněny. Popularizace projektu se realizovala ve vysílání českého rozhlasu.

241004, ZO ČSOP 23/08 Kladská - „Monitoring hnízdění Ciconia nigra v jižní části CHKO Slavkovský les.“
Realizátoři projektu se zabývali monitoringem hnízdění čápů černých na 5 lokalitách v jižní části chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Každé hnízdiště bylo stručně popsáno – umístění hnízda, nadmořská výška, potravní teritorium, fenologická zjištění, počty vyvedených mláďat. Chyběly údaje, zdal pulli. byla kroužkována. Z 5 H byly následující výsledky : HPa 5, JZG 11, z toho 4xHPm 2, 1xHPm 3. Lokalizace hnízd byla zakreslena do obrysových lesnických map, které byly přiloženy k závěrečné zprávě.

241104, ZO ČSOP 01/97 Odysea Praha - „brožura Nová Odysea.“
Cílem projektu bylo vydání druhé informační brožury „Nová Odysea – cesta čápů černých ze Sibiře do Indie“ v českém jazyce a v anglické mutaci. Toto bylo beze zbytku splněno, včetně odborných a ochranářských výstupů. Brožura obsahuje i informace o projektu „Africká odysea“. Významnou složkou jsou kvalitní fotografie a mapy. Do textu je zakomponována též presentace ČSOP. Brožura je k dispozici nejširší veřejnosti,občanským sdružením orientovaným na ochranu přírody, apod. Podle projektové smlouvy bylo 100 kusů /padesát v každé jazykové verzi/ poskytnuto ÚVR ČSOP.

241204, ZO ČSOP 01/97 Odysea Praha - „Čáp černý – monitoring s praktickými ochranářskými a propagačními výstupy.“
Garant tohoto projektu se zabýval organizací druhého celostátního sčítání čápů černých v ČR v roce 2004. Spolu s dalšími řešiteli monitoroval čápy černé v hnízdním okrsku na Rakovnicku a v Brdech, studoval hnízdní nároky Ciconia nigra v západních Čechách a organizoval označování a odečítání čápů černých s barevnými kroužky. Databáze celostátní sčítání čápů černých se v současné době stále doplňuje, monitoring čápů v hnízdním okrsku přinesl některé nové poznatky, zejména o vyrušování antropogenní činností. Vyhodnocení hnízdních nároků čápů černých v západních Čechách bylo využito při jednání s uživateli a správci lesů. Barevnými kroužky bylo označeno v České republice celkem 202 pulli. Čtyři adultní kroužkovaní Ciconia nigra byli na hnízdech „odečteni“.

241304, ZO ČSOP 76/06 Orchidea Valašsko - Rožnov pod Radhoštěm, „Mapování a ochrana čápa černého v Beskydec h .“
Realizátoři projektu zmapovali hnízdní populaci čápa černého v Beskydech v roce 2004, kdy se konalo druhé celostátní sčítání tohoto druhu. K závěrečné zprávě byly přiloženy evidenční hnízdní monitorovací karty čápa černého, ve kterých je i schematický nákres umístění hnízda a jeho okolí. Stručně je zhodnocen stav biotopů a ohrožující faktory hnízdění čápů černých ve sledovaném regionu. Nechyběla ani propagace projektu v médiích. V textu závěrečné zprávy je uvedeno H9, HPa6, v tabulce databáze je však 10xHPm a 1xHPm?. JZG 30, okroužkováno 16 pulli, z toho 13 barevnými odečítacími kroužky.

241404, ZO ČSOP 62/13 Scilla Vlčnov - „Čápi okresu Uherské Hradiště.“
Projekt monitoroval hnízdění čápů bílých a černých v okresu Uherské Hradiště. K závěrečné zprávě byla přiložena mapka rozmístění hnízd obou taxonů ve sledovaném regionu a evidenční monitorovací hnízdní karty čápů bílých. U Ciconia ciconia bylo kontrolováno celkem 13 hnízd /H/. Z toho HPa 11, JZG 24 /2xHPm1, 5xHPm2, 4xHPm3/, okroužkována byla 4 pulli. U Ciconia nigra nebylo hnízdo nalezeno, přestože adultní jedinci byli mnohokrát pozorováni zejména v oblasti Bílých Karpat.

241504 – ZO ČSOP 18/02 Makov - „ Brodiví Písecka.“
Autoři tohoto projektu se zaměřili na sledování výskytu a případného hnízdění všech druhů brodivých ptáků vyskytujících se v regionu, kromě čápa bílého. Ke zprávě je přiložena i mapka se zakreslením pozorování všech sledovaných druhů brodivých ptáků na Písecku. Na ostrůvku rybníka Ostrovský u Branic hnízdilo cca 50 párů Ardea cinerea. V NPR Řežabinec byl několikrát pozorován v hnízdní době 1 ex. Ardea purpurea. Výskyt Botarus stellaris byl několikrát zaznamenám /bukání 1ex./ v hnízdní době na rybníčku u Purkratic, hnízdění však nebylo prokázáno. Ixobrychus minutus byl zjištěn /2 až 3 M/ v NPR Řežabinec , odchycen do sítě byl 1 juv. Egretta alba byla pravidelně zaznamenávána v NPR Řežabinec v počtu 2 až 10 ex. Egretta garzetta - dne 1.8.2004 byli pozorováni 3 ex. v NPR Řežabinec. U Ciconia nigra byla kontrolována 3 hnízdiště, neobsazena. Nové hnízdo bylo nalezeno u Mladějovic, JZG 2.

241604, ZO ČSOP 45/06 Křižánky - „Sledování a ochrana čápa černého a jeřába popelavého na Jičínsku.“
Ve sledovaném území bylo realizátory projektu kontrolováno 10 hnízd čápa černého /H/. Z toho HPm bylo na 5 hnízdech, 2xHPm3, 3xHPm4, celkem JZG 18. Ke zprávě byly přiloženy tři velmi zdařilé barevné reprodukce pulli čápů černých na hnízdě.

241704, ZO ČSOP 37/01 Ciconia - „Ciconia 2004 – udržování genofondu čápů, jejich monitoring, ekologické a ekonomické využití v krajině.“
Ve 13 okresech ČR bylo monitorováno 156 hnízdních lokalit čápů bílých. Na 65 hnízdech HPa bylo 154 JZG, z toho na 43 hnízdech bylo okroužkováno 102 pulli. Byly postaveny 3 umělé hnízdní podložky, opraveno a upraveno bylo 21 hnízd. Několikrát bylo prováděno „odčítání“ kroužkovaných adultních čápů. Zachráněna byla 3 handicapovaná mláďata /z toho v SR 1 pull./. V 8 okresech SR bylo monitorováno 127 hnízdních lokalit. Na 68 hnízdech /H/ bylo celkem 203 JZG. U čápů černých bylo sledováno 14 hnízdních lokalit, z toho 3 HPa, z toho 9 JZG /1xHPm1, 2xHPm4/. Velmi rozsáhlá byla environmentálně osvětová činnost /články v tisku, plakáty, samolepky, skládanky, pohlednice, panelová propagace, rozhlas, televize, tisková konference, přednášky s dia pro školní mládež i veřejnost, atd. Byly zpracovány a vydány Zprávy Skupiny pro výzkum brodivých ptáků /Ciconiiformes/ ČR a SR č. 23/2003.


 

Projekty realizované v roce 2003

 

ZO ČSOP Opava - Sledování a ochrana čápa bílého na Opavsku, Hlučínsku a Vítkovsku
Stručná závěrečná zpráva se nejprve zabývala historií ochrany čápa bílého ve sledovaném regionu. Druhá část zprávy obsahovala kratičký popis fyzicko-geografických poměrů Opavska, Hlučínska a Vítkovska. Třetí část popisovala výsledky monitoringu čápa bílého ve sledovaném regionu. V závěru se realizátoři zmínili o akci osvětově výchovného působení na mládež v rámci projektu. Přiložené evidenční monitorovací karty nebyly úplně vyplněny. V roce 2003 bylo evidováno celkem 44 hnízd nebo hnízdních podložek čápa bílého. Z toho HPa 32, HE 4, HO 9, HPm 19, JZG 38, JZa 2. Velkým přínosem byla instalace 2 umělých hnízdních podložek a úprava 1 hnízda. Celkově je realizace projektu přínosem pro poznání stavu populace čápa bílého ve sledovaném regionu v roce 2003.

ZO ČSOP Rokycany - Výskyt čápa bílého na Rokycansku
Závěrečná zpráva byla stručná, ale výstižná. Obsahovala úvod, cíle projektu, metodiku, výsledky, publikace a propagace a přínos projektu – shrnutí. Přiloženy byly tři řádně vyplněné evidenční hnízdní monitorovací karty čápů bílých. Výsledky : H 7, HPa 3, z toho HPm5 – 1x, HPm3 – 1x, HPm2 – 1x. Z toho 2 pulli byla kroužkována. JZG 10.

ZO ČSOP Javorníček - Monitoring a ochrana čápa bílého v okrese Vsetín a CHKO Beskydy v roce 2003
Stručná, ale velmi přehledná závěrečná zpráva měla čtyři části: 1/ Monitoring a ochrana čápa bílého v okrese Vsetín a CHKO Beskydy. 2/ Výsledky monitoringu – obsazenost hnízd, počty mláďat. 3/ Praktická ochrana čápa bílého. 4/ Propagace. Zpráva byla dobře přehledně zpracovaná a podala obraz o stavu populace a hnízdění čápa bílého ve sledovaném regionu. Velkým kladem byla praktická pomoc v hnízdění čápů instalací umělých hnízdních podložek, úpravou a opravou hnízd. Velmi dobrá byla i propagace druhu v médiích. Ke zprávě byly přiloženy kopie evidenčních hnízdních monitorovacích karet, mapové zákresy hnízd a ukázky článků z tisku. Celkem bylo kontrolováno 23 hnízd a hnízdních podložek. Z toho HPa 21, HPo 1, HO 2, HPm1 – 1x, HPm2 – 6x, HPm3 – 11x, HPm4 – 2x, HPm5 – 1x.. JZG 59. Okroužkováno bylo celkem 47 pulli.

ZO ČSOP Sezimovo Ústí II - Sledování a ochrana čápa bílého a černého na okrese Tábor
Závěrečná zpráva byla bezvadně zpracovaná, na vysoké úrovni. Obsahovala úvod, základní údaje a rozdělení činnosti, metodiku, realizační část, diskuzi a závěr, předpoklady práce pro nadcházející období. Projekt se zabýval i sledováním průběhu hnízdění čápů bílých v okrese Tábor, přestože rozhodnutím KOP ÚVR ČSOP byly poskytnuté finanční prostředky určeny na monitoring čápů černých a volavek popelavých, včetně kroužkování těchto dvou druhů Ciconiiformes. Monitoring čápů bílých, kroužkování pulli na hnízdech s udělením výjimky, atd. provádějí v tomto regionu již velmi mnoho let členové ZO ČSOP Ciconia Roudnice n. L. Duplicita sledování hnízdění čápů bílých však není na závadu. K projektu byly přiloženy i vyplněné evidenční hnízdní monitorovací karty čápa bílého a zákres posunu hnízdní kolonie volavek popelavých na ostrově Markéta v Plané nad Lužnicí. U Ciconia nigra bylo evidováno celkem 6 hnízdišť, z toho úspěšné prokázané hnízdění bylo na 3 hnízdech /1x2, 1x3, 1x4 pulli/, z toho okroužkováno 7 pulli. V kolonii na ostrově Markéta zahnízdilo asi 45 až 50 párů Ardea cinerea.

ZO ČSOP Aron - Čáp černý, volavka popelavá a bílá v okrese Česká Lípa
Projekt se zabýval monitoringem výskytu čápa černého, volavky popelavé a bílé v okrese Česká Lípa. Navíc byly sledováni a pozorováni i další vzácnější druhy řádu Ciconiiformes / bukáček malý, bukač velký, kvakoš noční /. Terénní průzkum prokázal ve sledovaném regionu hnízdění 1 páru volavky popelavé se 3 pulli a 2 párů čápů černých /1x2, 1x4 pulli/. Závěrečná zpráva byla sice velmi stručná, ale přesto podala přehled o výskytu jednotlivých druhů a jedinců řádu brodivých ptáků v okrese Česká Lípa v roce 2003. Ke zprávě byla přiložena mapka zájmové oblasti s vyznačením lokalit pozorovaných druhů.

ZO ČSOP Orchidea Rožnov pod Radhoštěm - Mapování a ochrana čápa černého v Beskydech
Projekt se zaměřil na zpracování současných i historických hnízdišť čápa černého v CHKO Beskydy, vyhledávání nových hnízd, vypracování systému evidence a zpracování zjištěných údajů na evidenčních hnízdních kartách čápa černého, zpracování celkového přehledu recentních i historických hnízdních lokalit a propagaci projektu v regionálním tisku. Závěrečná zpráva byla velmi dobře zpracovaná. Byly k ní přiloženy dvě mapky bez vysvětlujícího textu, sedm vzorově zpracovaných evidenčních karet obsazených hnízd v roce 2003, databáze lokalit a ukázka článku z tisku. Realizace projektu byla velkým přínosem k poznání stavu hnízdní populace čápů černých v CHKO Beskydy. Prokázaná hnízdění : HPa 7, z toho HPm2 – 1x, HPm3 – 2x, HPm4 – 2x, HPm5 – 1x, HPx – 1x. JZG 21.

ZO ČSOP Nové Hrady - Sledování a ochrana čápa bílého a černého na Novohradsku
Závěrečná zpráva byla velmi stručná, trochu podprůměrné úrovně. Obsahovala popis území Novohradska, zmíněn byl rozsah prací prováděných v roce 2003, cíle projektu, dosažené výsledky a propagace. Přiloženy byly tři vyplněné evidenční hnízdní monitorovací karty čápů bílých ze sledovaných lokalit. Výsledky : Ciconia ciconia : H 3, z toho HPm4 – 1x, JT 1, HPo – 1x /4 neoplozená vejce/, JZG 4, HO 1. Ciconia nigra : H 4, HPa 2, HPx 2. Realizace projektu pomohla objasnit stav populace C. ciconia a C. nigra na Novohradsku v roce 2003.

ZO ČSOP Scilla Vlčnov - Čápi okresu Uherské Hradiště
Předložená závěrečná zpráva obsahovala komentář k mapovému podkladu a hnízdním kartám, některé kolonky na evidenčních kartách nebyly vyplněny. Velmi názorná byla mapa rozmístění hnízd čápů rodu Ciconia ve sledovaném regionu. Ve zprávě chyběla metodika a souhrn výsledků hnízdění byl heslovitý. Celkově však zpráva poskytla velmi dobrý přehled o výsledcích hnízdění čápa bílého a černého v monitorovaném území v roce 2003. Výsledky: Ciconia ciconia : H 13, HPa 8, JZG 24, /3x2, 3x3, 1x4, 1x5 pulli/, toho kroužkováno 7 pulli. Ciconia nigra : z minulých let je v regionu 8 umělých hnízdních podložek, v roce 2003 nebylo však prokázáno úspěšné hnízdění.

ZO ČSOP SLŠ Šluknov - Monitoring a praktická ochrana čápa bílého na Šluknovsku
Závěrečná zpráva byla velmi stručná, monitoring se zabýval jen lokalitou čápa bílého v k. ú. obce Rožany, kde čáp v roce 2003 nehnízdil. HO 1. Jedna monitorovací evidenční hnízdní karta byla dodána s chybnými údaji. Kladným přínosem bylo umístění jedné umělé hnízdní podložky v terénu. Jelikož oblast celého okresu Děčín dlouhodobě sledují a při udělení výjimky pulli kroužkují členové ZO ČSOP Ciconia Roudnice n. L., navíc každá hnízdní lokalita je každoročně monitorována krajským zpravodajem Skupiny pro výzkum, ochranu a evidenci čápa bílého v ČR a charakter georeliéfu a biotopů nemá předpoklad dalšího šíření čápa bílého, doporučil garant organizaci zaměřit se v budoucnu na monitoring Ciconia nigra, případně na jiné druhy avifauny typické pro danou oblast.

ZO ČSOP Ciconia Roudnice n. L. - Ciconia 2003 – u držování genofondu čápů, jejich monitoring, ekologické a ekonomické využití v krajině
Ve 13 okresech ČR bylo monitorováno 149 hnízdních lokalit čápů bílých. Na 68 hnízdech bylo celkem 175 pulli, z toho na 48 hnízdech bylo okroužkováno 129 pulli. Byly postaveny 3 nové umělé hnízdní podložky, opraveno a upraveno 16 hnízd. Několikrát bylo prováděno odčítání kroužkovaných adultních čápů bílých. V 8 okresech Slovenska bylo monitorováno 125 hnízdních lokalit Ciconia ciconia. Na 64 hnízdech bylo celkem 182 pulli, z toho na 23 hnízdech bylo okroužkováno 68 pulli, jedno handicapované mládě bylo zachráněno. U čápů černých bylo sledováno 12 hnízdních lokalit. Velmi rozsáhlá byla environmentálně osvětová činnost /články v tisku, fotoplakáty, barevné skládací letáčky, samolepky, panelová propagace, informace v českém rozhlase, tisková konference, dvě relace v české televizi, přednášky s dia pro školní mládež a veřejnost, atd. /. Byla zpracovány a vydány Zprávy Skupiny pro výzkum brodivých ptáků /Ciconiiformes/ České a Slovenské republiky č. 22/2002.

ZO ČSOP Křižánky Jičín - Monitoring výskytu čápa černého a jeřába popelavého na jičínsku
Závěrečnou zprávu obdržel garant až po termínu dne 17.12.2003. Obsah projektu nebyl zcela v souladu s programem č. 14. „Rod Ciconia a ostatní brodiví“, neboť jeřáb popelavý nepatří mezi brodivé ptáky /Ciconiiformes/, ale je příslušníkem řádu krátkokřídlých /Gruiformes/. Přesto byl projekt zcela výjimečně komisí ochrany přírody ÚVR ČSOP pro rok 2003 schválen. Samotná závěrečná zpráva byla stručná, úvod byl nevhodně formulován, metodika nebyla zcela postačující. U výsledků hnízdění jeřába popelavého chyběly konkrétní údaje o hnízdní bionomii. Velmi dobrá byla propagace projektu pro veřejnost, ukázky publikační činnosti byly přiloženy. Monitorovací hnízdní karty Ciconia nigra byly dobře vyplněny. Výsledky rojku 2003 : Ciconia nigra: HPa 6, z toho 1x2, 2x4 pulli, kroužkováni i barevnými kroužky. HPx 2. Grus grus : HPa 2, JZG 4. Realizace projektu byla přínosem pro poznání stavu hnízdící populace C. nigra a G. grus na Jičínsku.

ZO ČSOP Odysea - Čáp černý – monitoring s praktickými ochranářskými a propagačními výstupy
Předložená závěrečná zpráva byla konkrétně a věcně zpracovaná. Obsahovala čtyři části: a/ Monitoring čápů černých v hnízdním okrsku, b/ Hnízdní nároky čápů černých v západních Čechách, c/ Označování a odečítání čápů černých s barevnými kroužky, d/ Výstava fotografií Khalila Baalbakiho „Africká odysea“. Část b/ projektu byla na žádost organizace se souhlasem ÚVR ČSOP a garanta programu s projektu vypuštěna, z důvodů nutného krácení finančních požadavků projektu. Ostatní plánované složky projektu byly velmi dobře splněny. Obzvláště je třeba velmi kladně hodnotit označení 150 pulli čápů černých barevnými kroužky, vzhledem k obtížnosti tohoto úkolu v terénu. /Podílelo se 17 kroužkovatelů/. Samotná ZO ČSOP Odysea Praha zkontrolovala 32 hnízd čápů černých, nalezeni však byli pouze 2 označení adultní Ciconia nigra.

ZO ČSOP Vlašim - Sledování a ochrana čápů na Podblanicku a jeho okolí v roce 2003
Závěrečná zpráva byla velmi dobře zpracovaná a podala jasný obraz stavu populace rodu Ciconia na Podblanicku v roce 2003. Přiloženy byly řádně vyplněné kopie evidenčních hnízdních monitorovacích karet čápů bílých ze sledované oblasti. Ty jsou velmi významným podkladem pro dlouhodobý monitoring populace druhu na jednotlivých lokalitách. Závěrečná zpráva nepostrádala ani fotodokumentaci a ukázky z mediální propagace ochrany obou druhů našich čápů v regionálním tisku. Realizátoři projektu navíc monitorovali hnízdění čápů bílých i na jiných lokalitách mimo Podblanicko. Výsledky: Ciconia ciconia : H 17, HPa 13, HO 4, HPm2 – 3, HPm3 – 3, HPm4 – 5. JZG 35. Kroužkovány 4 pulli. /Celkově však kontrolováno 24 hnízd/. Ciconia nigra : H 3, z toho 1x3 pulli, kroužkováni, včetně barevných plastových kroužků, HPx 2.

aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print