vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích

Přehled realizovaných projektů

 

Projekty realizované v roce 2008

 

52095107, 17/01 ZO ČSOP SEV Mravenec Pelhřimov
Projekt byl realizován v revírech Bílá Bouda u Čejkova (155 ks) a Bělá u Červené Řečice (150 ks). Během října 2007 zde bylo vyčištěno celkem 305 budek (sýkorníky, rehkovníky, šoupálkovníky). 203 budek (66,6 %) bylo obsazeno ptáky, 62 členovci (pavouci, vosy, sršně), 18 drobnými savci (zejména plšík), 17 budek nebylo obsazeno a 5 chybělo. Kladně lze hodnotit zejména využití budek v systematické práci s dětmi a mládeží.

 

52095207, David Stojan
Budky jsou vyvěšeny v lesních porostech „V Hustých“ (257 ks) a „Hořiněveská bažantnice“ (103 ks). Byla provedena kontrola a čištění celkem 360 budek typu sýkorník, šoupálkovník a rehkovník. Budky nebyly v uplynulých dvou sezónách čištěny, proto se v řadě z nich nacházel materiál pocházející z několika hnízdění: Hořiněveská bažantnice: Ze 69 sýkorníků bylo 67 obsazeno - z tohoto počtu 58x sýkorami, 4x brhlíkem, 2x vrabcem a 3x sršni/vosami. Z 18 šoupálkovníků bylo 16 neobsazeno a 2 obsazeny sýkorami. Ze 16 rehkovníků bylo 14 neobsazeno a 2 obsazeny lejskem šedým. 14 budek chybělo a 6 je nutno vyměnit. V Hustých: Ze 179 sýkorníků bylo 121 obsazeno sýkorami, 15 brhlíkem, 18 vosami nebo sršni a 25 nebylo obsazeno. Všech 30 rehkovníků zůstalo prázdných. 3 šoupálkovníky byly obsazené sýkorami a 31 zůstalo ptáky nevyužito. 14 budek je nutné vyměnit, 49 chybí.

 


52095307, 50/02 ZO ČSOP Rybák Svitavy

Projekt byl realizován v lesní oblasti „Brand“ LHC Svitavy, v revíru č. 11 Kukle. V zájmovém území je vyvěšeno celkem 30 budek, o které je pečováno již od roku 2000. Budky byly dvakrát kontrolovány v době hnízdění a během podzimu čištěny. V roce 2008 bylo 27 (90 %) z nich obsazeno ptáky. Ve 4 budkách bylo nalezeno rozestavěné hnízdo, v 10 hnízdo bez vajíček, v 7 hnízdo se snůškou a v 6 hnízdo s mláďaty. Z celkového počtu bylo 12 (16) budek obsazeno sýkorami (koňadry a min. 1 modřinka) a 4 brhlíkem lesním. Tyto výsledky projektu jsou srovnatelné s předchozími lety. Závěrečná zpráva je na dobré úrovni. Jsou v ní obsaženy všechny podstatné údaje o hnízdění ptáků ve vyvěšených budkách. Příkladné je zapojení studentů gymnázia do péče o budky, sledování hnízdění a využití výsledků v práci SOČ.

 

52095407, 13/18 ZO ČSOP Silvatica
Projekt byl realizován v revíru Lužná, v části od háj. Sládkův kříž k Louštínu a háj. Třtická lísa (okres Rakovník). V zájmovém území je vyvěšeno celkem 315 budek (sýkorníky). Všechny byly vyčištěny během ledna roku 2008. Jedná se o budky, které v minulosti vyvěsily LČR, chybějící budky v jednotlivých číselných řadách byly postupně doplňovány novými budkami vyvěšenými ZO ČSOP Silvatica v letech 2004-6. Z celkového počtu bylo v hnízdní sezóně 2007 obsazeno 200 budek sýkorami, 3 brhlíky (slabý pokles), 2 vosami a 1 plchem. Ostatní budky zůstaly prázdné. 6 budek nebylo vůbec nalezeno (z toho počtu 3 patrně zcizené). 20 budek je starších (ponechány „na dožití“). Přínosné je zejména zapojení studentů gymnázia do péče o vyvěšené budky.

 

52095507, David Stojan
Budky jsou vyvěšeny v hospodářském lese u obce Jahodov. Sledované území má celkovou rozlohu okolo 120 ha. Dominantní dřevinu zde tvoří především smrk s příměsí dubu, modřínu, borovice vejmutovky, buku, jedle a javoru. V průběhu měsíce března 2008 byla provedena kontrola a čištění celkem 450 sýkorníků. Budky nebyly v uplynulých sezónách čištěny, proto se v řadě budek nacházel materiál pocházející z několika hnízdění: ve 204 budkách bylo nalezeno 113 hnízd sýkory koňadry, 76 hnízd s. modřinky, 16 hnízd s. uhelníčka, 9 hnízd s. babky a 11 hnízd brhlíka lesního (ve dvou budkách z 9 po dvou hnízdech). 13 budek obsadil plšík lískový, 14 sršeň, 3 čmeláci a 25 vosy. 180 budek (40 %) zůstalo neobsazeno, ve 22 budkách bylo nalezeno nedokončené hnízdo. Chybělo nebo bylo zničeno 30 budek vyvěšených v roce 2005. 14 budek bylo významně poškozeno strakapoudy. K roku 2008 došlo nově ke ztrátě nebo zničení dalších 52 budek.

 

52095108, 21/12 ZO ČSOP Sezimovo Ústí
Projekt byl realizován v revírech LČR, LS Tábor, lokality Stříbrné Hutě - Zárybničná Lhota (72 ks budek), Planá n/L. - Turovec (70 ks), Tučapy - Kajetín (60 ks), Budislav (60 ks), Kladruby (40 ks), Planá n/L. - Koberný (73 ks), Dobronice u Chýnova - Velmovice (95 ks) a Borek (20 ks). V zájmovém území je vyvěšeno celkem 490 budek. Z toho 20 budek bylo vyvěšeno nově. Letos bylo na jednotlivých lokalitách obsazeno 50 - 75 %. Sledování hnízdění probíhalo od dubna do července. Budky byly osídleny převážně sýkorovitými (koňadra - 190 budek, modřinka - 12 budek, uhelníček - 13, parukářka - 1, blíže neurčeno - 26), dále brhlíky (32 budek), lejskem bělokrkým (6 budek), rehkem zahradním (3 budky), šoupálkem (2 budky), vrabcem polním (1 budka), dále hmyzem, myšicemi aj. Ve 41 budkách bylo nalezeno hnízdo bez snůšek. 87 budek nebylo obsazeno, 34 nebylo nalezeno. Vhodné je názorné srovnání s předešlými lety, přehled zajímavostí a výsledků kroužkování.

 

52095208, 56/02 ZO ČSOP Břeclav
Projekt byl realizován v oboře Soutok (LS Lanžhot) a polesí Boří les (LS Valtice), okres Břeclav. Kolekce v Nikidorfu byla zrušena. Podrobná charakteristika je připojena. V zájmovém území je vyvěšeno celkem 2168 malých (477 - Boří les, 1691 - Soutok) a 105 velkých (16 + 89) budek. Z tohoto počtu bylo letos 92 malých a 4 velké budky vyvěšeny nově. 1731 budek bylo obsazeno ptáky a ve 1543 z nich (89,1 %) bylo potvrzeno jejich úspěšné hnízdění. Budky osídlilo celkem 17 druhů ptáků (mj. kalous ušatý, krutihlav obecný nebo lejsek bělokrký). Velmi cenné je názorné srovnání s rokem 2007 a zejména pak srovnání počátků snůšek a jejich průměrných velikostí u lejska bělokrkého, brhlíka, koňadry a modřinky v časové řadě od roku 1989. Zpráva dále obsahuje vyhodnocení hnízdní úspěšnosti jednotlivých druhů, zkušeností s využitím budek dodaných LČR a používáním dřevěných hřebíků a hnízdních kapes, nastiňuje fenologické aspekty průběhu hnízdění. Zajímavé je úspěšné experimentování se zdvojenými budkami. Realizátoři dále pojednávají o ojedinělých projevech vandalismu nebo problematice zachování označených doupných stromů. Část budek byla obsazena netopýry (nárůst stavu), některé kolonie čítaly až 15 ex. Řadu budek (především šoupálkovníky) osídlily myšice. Nezřídka dochází jejich vlivem k rušení nebo zničení snůšky. Některé z budek byly obsazeny vosami nebo sršni. Kvalita a vědeckoochranářská využitelnost výsledků práce vysoce převyšuje standart. Zpráva obsahuje množství zajímavých informací o hnízdní biologii jednotlivých druhů. Kladně lze hodnotit v neposlední řadě rovněž osvětovou činnost, značení hnízdících ptáků a publikaci výsledků v připravované Fauně ČR.

 

52095308, 14/09 ZO ČSOP Nové Hrady
Práce probíhaly na lokalitách Kapinos - Hlavní alej, Bukovská a., Scheichenostova a. a Okružní alej, Manipulační sklad, Jakule - cesta na Klíny, Hamerská alej a Herbstů alej, Jakule - Petříkov a Jiříkovo údolí - Klíny. V letošním roce ZO Nové Hrady pečovala celkem o 159 budek, z toho 19 nově vyvěšených (7 barelů - 1 obsazen puštíkem, 11 rehkovníků - 9 obsazeno rehky; 122 sýkorníků: 22 obsazeno brhlíky, 34 modřinkami, 57 koňadrami, 5 sršněmi a 1 čmeláky). Celkově tedy bylo 129 ze 140 již dříve vyvěšených budek obsazeno (tj. 93 %).

 

52095408, 27/06 ZO ČSOP Neurazy
Projekt byl realizován v lese Kakov v Plánickém hřebeni. Z celkových 252 budek vyvěšených v letech 2003-2007 (212 sýkorníků, 18 rehkovníků, 22 šoupálkovníků) nebyly 2 vůbec nalezeny, 132 bylo obsazeno ptáky, 44 obsadily jiné organizmy, popř. nalezen pouze trus apod. a 54 nebylo obsazeno. Budky poškozené v minulých letech byly vyměněny za nové (20 ks nově vyvěšených budek). Budky obsazovaly zpravidla běžné druhy ptáků (sýkorovití, brhlík, ve dvou případech šoupálek), vosy nebo sršně.

 

52095508, 24/02 ZO ČSOP Alter Meles
Projekt byl realizován v listopadu 2008 v revírech Pila a Smrčiny (LS Toužim) - lokality Žďárek, Kračín, Vladořice a Mlýnce. Ze sta budek (75 sýkorníků, 5 rehkovníků a 20 šoupálkovníků) vyvěšených v roce 2003 bylo v roce 2008 90 budek obsazeno blíže neuvedeným živočichem, 8 nebylo obsazeno a 2 budky byly polorozpadlé. Dalších 150 budek (100 sýkorníků, 25 rehkovníků a 25 šoupálkovníků) bylo v území vyvěšeno. Kromě vlastní náplně projektu lze kladně hodnotit zejména mapování mravenišť a zaměření GPS souřadnic budek.

 

52095608, 17/01 ZO ČSOP SEV Mravenec Pelhřimov
Projekt byl realizován od září do listopadu 2008 v revírech Čejkov (kontrola 88 budek - sýkorníky, rehkovníky, šoupálkovníky), Čeřínek (kontrola 213 budek) a v Bělé u Červené Řečice (kontrola 169 budek). V okolí hájovny Barborka bylo vyvěšeno celkem 100 nových budek (33 rehkovníků, 33 sýkorníků a 34 šoupálkovníků). Celkem tak bylo vyčištěno 470 a vyvěšeno 100 nových budek. Přibližně 203 budek bylo obsazeno ptáky (sýkora, brhlík), dále členovci (pavouci, vosy, čmeláci) a dalšími drobnými obratlovci (zejména plšík, rejsek, žáby), 224 budek nebylo obsazeno. 11 budek bez střechy členové ZO opravili. Příkladné je zejména opakované využívání budek v systematické práci s dětmi a mládeží. Zajímavé jsou nálezy obojživelníků, rejsků a krtků v budkách.

 

52095708, 72/01 ZO ČSOP Opava
Na sledovaném území je do dnešního dne rozmístěno 350 budek - sýkorníků, z toho 218 bylo vyvěšeno letos. Většina byla instalována náhradou za budky zničené vesměs při těžbě. Budky jsou rozmístěny na lokalitách Meleček, Údolí Černého čápa, Hradec nad Moravicí, Rosoly a Včelí Hrad (okres Opava). Ze 132 letos nalezených budek bylo 84 (64 %) obsazeno ptáky - zejména běžnými druhy - sýkorou modřinkou, koňadrou, brhlíkem, dále plchy, veverkami, vosami a sršni. Ocenit lze především aktivní zapojení mládeže do péče o vyvěšené budky.

 

52095808, 12/12 ZO ČSOP Střední Brdy Rožmitál pod Třemšínem
Projekt byl realizován v říjnu 2008 v polesí Hutě (lokality Sklář, Teslíny, Spálená Bouda, Getsemanka I a II, Na Skalách, Hengst, Holý vrch, Kobylí hlava a Malý Třemšín (Branty). Členové ZO nainstalovali celkem 30 budek (20 sýkorníků a 10 šoupálkovníků).

 

52095908, 33/03 ZO ČSOP Jižní Karolína
Sledované budky se nacházejí na lokalitách Pod Růžákem, U křížku, Pod Růžákem A, B, Pod Růžákem, Chlum, Rytířovská, Pod Kohoutem, Janov, Martiněves, Srbská cesta, Vlčí jezero, Telefonka-Hřebenka, Kosí vrch, Kristin Hrádek, Nová Oleška a jedna bezejmenná lokalita (okres Děčín). Budky byly obsazeny běžnými druhy ptáků (sýkora koňadra - 158x, babka - 42x, modřinka - 18x, uhelníček - 2x, brhlík lesní - 21x), jednu budku obsadil netopýr, jednu plch velký, dvě vosy. Velmi zajímavá je informace o hnízdění šoupálků ve 33 sýkornících (rozbor hnízdního materiálu), avšak paradoxně v žádném šoupálkovníku. Ty byly zčásti obsazeny sýkorami, méně brhlíky. V roce 2008 bylo v hnízdní době kontrolováno a během podzimu vyčištěno celkem 512 budek typu sýkorník (421 ks), rehkovník (13 ks) a šoupálkovník (78 ks). 188 (36,6 %) budek všech druhů nebylo obsazeno.

 

52096108, 36/08 ZO ČSOP Armillaria
Projekt byl realizován ve vybraných porostech revíru Rádlo (LS Frýdlant). Během podzimu 2008 bylo vyčištěno celkem 662 budek (sýkorníky, rehkovníky, šoupálkovníky, sýcovníky) a nově vyvěšeno dosud 48 nových sýkorníků. 64 budek bylo zničeno nebo z lokality zmizelo. I v letošním roce byly budky kontrolovány většinou pouze jednou, a to na podzim při současném vyčištění (opravě). Průměrná obsazenost budek v roce 2008 dosáhla 62,8 % (47,2 - 97,6 %), což je o 4 % více než loni. Celkem v budkách zahnízdilo stejně jako v minulých letech 9 druhů pěvců (sestupně podle počtu hnízd): sýkora koňadra (sýkory celkem 248x), s. uhelníček, lejsek černohlavý (80x), s. modřinka, brhlík lesní (85x), šoupálek dlouhoprstý (2x), rehek zahradní a sýkora parukářka, drozd kvíčala. Z dalších druhů obývajících budky byly zaznamenány četné pokusy o obsazení budek vosami, plchem lesním, plšíkem (drobní hlodavci celkem 9x). Výjimkou nejsou ani tři různá osídlení v jednom roce (brhlík, sýkora, lejsek). Některé budky jsou používány lasicemi jako zásobárna potravy. Kladně lze hodnotit zejména kroužkování mláďat a využití budek v systematické práci s dětmi a mládeží.

 

52096208, 01/71 ZO ČSOP Koniklec
Práce v terénu byly realizovány v průběhu září 2008 v CHKO Kokořínsko v revíru Vidim (budky vyvěšené v roce 2003) a Mšeno (budky vyvěšené v roce 2004). Budky (117 velkých sýkorníků, 10 rehkovníků, 10 sovníků a 5 budek pro kulíšky) jsou zavěšeny 3-4 m vysoko. Podrobně je rozepsáno rozmístění budek i charakteristika zájmového území. Z celkového počtu 142 budek bylo 70 (49,3 %) osídleno ptáky (36 obsazeno sýkorou koňadrou, 34 s. modřinkou) a 22 plchem velkým. 26 budek nebylo obsazeno (z toho v šesti případech chyběly budkám západky a zůstaly otevřeny) a 34 se nepodařilo dohledat. Ve čtyřech případech realizátor usuzuje na predaci hnízda.

 


52096408, 29/02 ZO ČSOP Radnice

V roce 2008 bylo v měsících září-listopad zkontrolováno, vyčištěno a opraveno 568 budek (sýkorníky, rehkovníky, šoupálkovníky, budky pro netopýry), nahrazeno bylo dalších 32 budek. U nových budek byly zaznamenány a do tabulky zapsány GPS souřadnice. Budky byly kontrolovány na lokalitách Hřešihlavy a Kladruby (98 ks), Cheznovice (122 ks), Cerhovice (42 ks), Líšná (121 ks), Drahoňův Újezd (12 ks), Třímany (85 ks), Lhota pod Radčem (35 ks) a Břasy (85 ks). Dalších 200 budek sledovaných v minulých letech bylo z projektu vyřazeno. Budky byly obsazeny běžnými druhy ptáků: sýkora babka - 15 ks, s. koňadra - 119 ks, s. modřinka - 39 ks, s. uhelníček - 18 ks, brhlík lesní - 11 ks, šoupálek - 11 ks, rehek - 22 ks. Z ostatních organismů: 98 budek bylo obsazeno hmyzem, 3 myšicemi, 2 plšíky lískovými, 37 neurčeným drobným savcem a ve 193 případech nebyl obyvatel budky identifikován. Téměř všechny budky byly obsazeny. Příkladné je zapojení mládeže do výroby budek.

 

52096508, David Stojan
Budky jsou vyvěšeny v hospodářském lese u obce Jahodov (LS Rychnov n/Kněžnou). Sledované území má celkovou rozlohu okolo 120 ha. Dominantní dřevinu zde tvoří především smrk s příměsí dubu, modřínu, borovice vejmutovky, buku, jedle a javoru. V průběhu listopadu 2008 byla provedena kontrola a čištění celkem 480 sýkorníků. Z tohoto počtu 64 obsadila sýkora koňadra, 46 s. modřinka, 13 s. uhelníček, 4 s. babka, 19 brhlík lesní, 16 plšík lískový a 28 sršně, čmeláci nebo vosy. 208 budek (43,3 %) zůstalo neobsazeno. 84 budek nebylo nalezeno a 14 poškozeno. 2 budky byly letos vyvěšeny nově.

 

52096608, David Stojan
Budky jsou vyvěšeny v lesních porostech „V Hustých“ u obce Lužany (243 ks) a „Hořiněveská bažantnice“ u obce Hořiněves (103 ks). V listopadu 2008 byla provedena kontrola a čištění celkem 346 budek typu sýkorník, šoupálkovník a rehkovník. Hořiněveská bažantnice: Ze 69 sýkorníků bylo 23 obsazeno - z tohoto počtu 9x sýkorami koňadrami, 6x s. modřinkami, 1x s. babkou, 4x brhlíkem a 3x sršni/vosami. Všech 18 šoupálkovníků a 16 rehkovníků zůstalo neobsazeno. 2 rehkovníky, 1 šoupálkovník a 14 sýkorníků chybělo a 6 sýkorníků bude nutno vyměnit. V Hustých: Ze 179 sýkorníků bylo 41 obsazeno sýkorami koňadrami, 37 s. modřinkami, 1 s. babkou, 3 s. uhelníčky, 6 brhlíky, 3 vrabci polními, 14 vosami nebo sršni a 74 nebylo obsazeno. Všech 30 rehkovníků a 34 šoupálkovníků zůstalo prázdných. 14 budek je nutné vyměnit, 31 sýkorníků, 5 rehkovníků a 3 šoupálkovníky chybí.

 

52096808, 11/11 ZO ČSOP Zvoneček
Projekt byl realizován v listopadu 2008 v lesním závodu Konopiště, polesí Zbraslav. Budky jsou vyvěšeny na třech lokalitách mezi obcemi Vrané nad Vltavou, Zbraslav a Zvole. Většina budek se nachází ve smíšených a dubových, zřídka smrkových lesích. Instalovány byly převážně v březnu 2005. V rámci projektu bylo zkontrolováno a vyčištěno 46 budek - 28 velkých sýkorníků, 1 malý sýkorník, 7 šoupálkovníků, 1 polobudka, 9 špačkovníků (vletové otvory poškozeny strakapoudy). Budky jsou vyvěšeny přibližně ve výšce 4 m. Žádné nové budky nebyly instalovány. Obsazeno bylo 34 budek, z tohoto počtu 27 velkých sýkorníků, 1 malý sýkorník, 4 špačkovníky a 1 šoupálkovník. Neobsazen zůstal 1 velký sýkorník, 6 šoupálkovníků, 5 špačkovníků a 1 polobudka. 3 budky nebyly nalezeny. Budky byly osídleny převážně sýkorami (15x), brhlíky (10x), lejsky (2x), sršněmi (2x), vosami (1x) a myšicemi (1x). 3 budky obsahovaly blíže nespecifikované hnízdo, 1 budka nebyla kvůli umístění v oplocence kontrolována.

  

Projekty realizované v roce 2007

 

52090107 33/03: Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích LČR LS Děčín, ZO ČSOP Jižní Karolína
V roce 2007 bylo celkem 481 budek vyčištěno a 26 opraveno. Rehkovníky a šoupálkovníky prakticky nebyly obsazeny.
Budky byly obsazeny běžnými druhy ptáků (především sýkorovití), vosami, sršněmi a plšíky.
Závěrečná zpráva obsahuje řadu zajímavých informací. Lze ocenit zejména praktické využití ptačích budek v ekologické výchově.


52090207: Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích, 21/12 ZO ČSOP Sezimovo Ústí

Projekt byl realizován v revírech LČR, LS Tábor, lokality Stříbrné Hutě - Zárybničná Lhota (72 ks budek), „Turovecký les“ (70 ks), Tučapy - Kajetín (60 ks), Budislav (60 ks), Chýnov - Kladruby (40 ks), Turovecký les - u ryb. Koberný (73 ks) a Dobronice u Chýnova - Velmovice (95 ks).V zájmovém území je vyvěšeno celkem 470 budek. Z tohoto počtu bylo letos na jednotlivých lokalitách obsazeno 50,7 - 77,5 %. Budky byly osídleny převážně sýkorovitými, dále brhlíky, lejskem bělokrkým, šoupálkem, hmyzem aj. Vhodné je názorné srovnání s předešlými lety přímo v textu.
Závěrečná zpráva je úplná a obsahuje množství zajímavých informací. Lze ocenit mj. kroužkování ptáků.

52090307: Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích – vyvěšování a údržba budek, 39/01 ZO ČSOP Luscinia
Text je rozdělen na oddíly věnované jednotlivým zájmovým lokalitám (Loučenská výsypka - lesní porost 476 - 477 (faun. čtverec 5348 C), okr. Most; Litvínov - Třetí louka - lesní porost 357, 358, 359 (faun. čtverec 5347 D), okr. Most; Litvínov - Šumenský důl - lesní porost 360 až 363 (faun. čtverec 5347 C D), okr. Most).
Celkem na sledovaných lokalitách v r. 2007 zahnízdilo v 735 budkách 560 párů ptáků 31 druhů, 71 savců 8 druhů a 10 budek bylo obsazeno celkem 3 druhy hmyzu. 94 budek nebylo v tomto roce obsazeno.
Ve vyvěšených budkách zahnízdilo několik vzácných a ohrožených druhů ptáků. Ocenit lze péči realizátora o vyvěšené budky.

52090407: Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích, 56/02 ZO ČSOP Břeclav
Projekt byl realizován v oboře Soutok (LS Lanžhot), polesí Boří les a Háje (LS Valtice) a v Nikidorfu. Všechny uvedené lokality se nacházejí v okrese Břeclav.
V zájmovém území je vyvěšeno celkem 2098 budek (1995 „malých“ a 103 „velkých“). Z tohoto počtu bylo letos 92 ks vyvěšeno nově. 1690 budek bylo obsazeno ptáky a ve 1438 z nich (85,1 %) bylo potvrzeno jejich úspěšné hnízdění. Budky obsadilo celkem 17 druhů ptáků (mj. kalous ušatý, krutihlav obecný nebo lejsek bělokrký). Vhodné je názorné srovnání s rokem 2006.Zpráva dále obsahuje vyhodnocení hnízdní úspěšnosti jednotlivých druhů, shrnuje poznatky získané kroužkováním, nastiňuje fenologické aspekty průběhu hnízdění aj.
Velmi lze ocenit zejména značení doupných stromů, na něž bývá často pozapomínáno, osvětovou činnost, zahraniční spolupráci a spolupráci s Katedrou parazitologie PřF UK.

52090607: Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích - vyvěšování, čištění a údržba budek v oblasti lesní správy Lesů ČR v Nových Hradech, revíru Jakule, 14/09 ZO ČSOP Nové Hrady
Předložená závěrečná zpráva obsahuje tabulku shrnující hnízdění ptáků v budkách zájmového území v roce 2007. Bylo obsazeno celkem 160 ze 185 vyvěšených budek (tj. více než 85 %).Zpráva nastiňuje zastoupení jednotlivých druhů ve třech typech vyvěšených budek a podává informaci o jejich obsazenosti.

52090707: Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích, 27/06 ZO ČSOP Neurazy
Projekt byl realizován v lese Kakov v Plánickém hřebeni. V roce 2007 bylo vyvěšeno celkem 50 nových budek. Z celkových 252 budek vyvěšených v letech 2003-2007 (sýkorníky, rehkovníky, šoupálkovníky) nebylo 10 vůbec nalezeno, 5 budek bylo poškozeno, 131 bylo obsazeno ptáky, 45 obsadily jiné organizmy, popř. nalezen pouze trus apod. a 61 nebylo obsazeno.
Budky obsazovaly zpravidla běžné druhy ptáků (především sýkorovití), vosy nebo sršně.

52090807: Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích v roce 2007, 29/02 ZO ČSOP Radnice
V roce 2007 bylo udržováno celkem 800 budek. 698 budek bylo vyčištěno a opraveno, 102 nahrazeno novými. Budky byly kontrolovány na lokalitách Hřešihlavy, Kladruby, Cheznovice, Cerhovice, Líšná, Drahoňův Újezd, Lhota pod Radčem a Břasy.
Budky byly obsazeny běžnými druhy ptáků (především sýkorovití), vosami a jiným hmyzem, plšíky a myšicemi. Ocenit lze zejména mapování doupných stromů.

52090907: Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích, 72/01 ZO ČSOP Opava

Kontrola budek proběhla letos v měsících březen a duben na lokalitách Hradec nad Moravicí, kde bylo ze 100 budek nalezeno 85. 15 budek bylo doplněno. Druhou lokalitou kontrolovanou na jaře byla lokalita Meleček kde z uvedených 100 budek bylo nalezeno pouze 42. Chybějící budky byly doplněny 58 ks.
V měsíci září a říjen byly zkontrolovány zbylé lokality. Lokalita Rosoly 75 ks budek, nalezeno 26 ks. Lokalita Údolí Melčského potoka 25 ks, nalezeno 5 ks budek. Lokalita Údolí Černého čápa 50 ks, nalezeno 30 ks. 
Ocenit lze péči realizátora o vyvěšené budky a zejména aktivní zapojení mládeže.

52091007: Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích, 29/01 ZO ČSOP Rokycany
Kontrola budek probíhala jednou za 2-3 týdny v měsících duben až září na lokalitách „Zvoníčkovna“ a „Holubí kout“. Cílem projektu v roce 2007 bylo čištění a údržba již dříve vyvěšených budek, obnovení či výměna poškozených budek, navázání na projekt z minulých let a zhodnocení dosavadních výsledků. Projekt řešil i propagaci mezi ostatními majiteli lesa se zřetelem na využití biologické ochrany lesa v praxi.
Ocenit lze zejména péči realizátora o vyvěšené budky, propagaci programu v rozhlase i působení na mládež.


52091107: Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích, 11/11 ZO ČSOP Zvoneček
.

Projekt byl realizován v lesích lesního závodu Konopiště, polesí Zbraslav. Budky jsou vyvěšeny na třech lokalitách mezi obcemi Vrané nad Vltavou, Zbraslav a Zvole.
V rámci projektu bylo zkontrolováno a vyčištěno 48 budek - 29 velkých sýkorníků, 1 malý sýkorník, 7 šoupálkovníků, 1 polobudka, 10 špačkovníků. Žádné nové budky nebyly vyvěšeny. Obsazeno bylo 29 budek, z tohoto počtu 23 velkých sýkorníků, 1 malý sýkorník, 4 špačkovníky a 1 šoupálkovník. 1 sýkorník byl obsazen vosami.
Neobsazeno bylo 5 sýkorníků, 6 šoupálkovníků, 4 špačkovníky (2 špačkovníky obsazeny vosami) a 1 polobudka.

 52091207: Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích, 36/08 ZO ČSOP Armillaria  

Projekt byl realizován ve vybraných porostech revíru Rádlo - v okolí Císařského kamene, Vesce, Hraničné, na Prosečském hřebeni, na Černostudničním hřebeni, v revírech Harcov, Hraničná, Oldřichov v Hájích a Zátiší u Frýdlantu a v prostoru nad Libverdou a Bílým Potokem pod Smrkem.
Celkem bylo v letech 1999-2006 vyvěšeno a během podzimu 2007 vyčištěno celkem 811 budek. 30 sýkorníků bylo vyvěšeno v roce 2007. Nové budky byly očíslovány a jejich poloha zakreslena do obrysových lesnických map 1 : 10 000.
138 budek bylo zničeno nebo z lokality zmizelo, ale oproti předpokladu bylo nalezeno o 14 budek více, než o kolik bylo v dubnu 2007 požádáno v rámci projektu. V letošním roce byly budky kontrolovány většinou pouze jednou a to na podzim při současném vyčištění (opravě). Průměrná obsazenost budek v roce 2007 je 59,6 % (12,8 - 77,1 %).
Celkem v budkách zahnízdilo stejně jako v minulých letech 9 druhů pěvců (sestupně podle počtu hnízd): sýkora koňadra (sýkory celkem 370x), sýkora úhelníček, lejsek černohlavý (149x), sýkora modřinka, brhlík lesní (77x), šoupálek dlouhoprstý, rehek zahradní a sýkora parukářka, drozd kvíčala. Ve dvou případech byly budky obsazeny sýcem rousným. Z dalších druhů obývajících budky byly zaznamenány četné pokusy o obsazení budek vosami, 68 budek bylo obsazeno drobnými hlodavci. Výjimkou nejsou ani tři různá osídlení v jednom roce (brhlík, sýkora, lejsek).
Ocenit lze zejména kroužkování mláďat a využití budek v systematické práci s dětmi a mládeží.


 


 

Projekty realizované v roce 2006

 

52090106, ZO ČSOP Luscinia - Litvínov - Budky
Projekt sleduje celkem tři lokality na Mostecku. Organizace vyvěsila a v současnosti pečuje o 720 budek. Celkem zahnízdilo v roce 2006 na lokalitě Loučenská výsypka 199 párů v 26 druzích, na lokalitě Třetí louka to bylo 149 párů 23 druhů a na lokalitě Šumnský důl 189 párů 22 druhů. Na všech lokalitách došlo oproti roku 2005 k silnému poklesu početnosti hnízdících párů. Z předložené závěrečné zprávy vyplývá, že projekt je veden na velmi dobré úrovni a získaná data vytvářejí soubor kvalitních faunistických údajů.

52090206, 56/02 ZO ČSOP BŘECLAV - Budky

Projekt je realizován na území Obory Soutok, ležící na území NATURA a Biosférické rezervace Dolní Morava. Podrobněji je sledován lejsek bělokrký. Organizace shromažďuje faunistická data nad rámec projektu.

52090306, 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC - Budky

Projekt sleduje celkem 142 budek ve dvou lokalitách CHKO Kokořínsko. Organizace 01/07 ZO ČSOP Koniklec vyvěsila 71 budek v roce 2003 a v roce 2004 dalších 71. Organizace provádí čištění a kontroly budek.

52090406, ZO ČSOP 33/03 JIŽNÍ KAROLINA - Budky

Základní organizace se stará celkem o 514 budek. V roce 2006 organizace nevyvěšovala nové budky, ale věnovala se údržbě a čištění stávajících budek. Do čištění se zapojují i členové dětského oddílu MOP.

52090506, Mayer Jan - Budky

Lokality Velký Kobylík a Na Pasičce. V roce 2006 nedošlo v počtu budek ke změnám (celkem jich je 80). Z ptáků nejčastěji hnízdila sýkora uhelníček (14 případů), po jedné budce obsadila sýkora koňadra a brhlík. Zbylé budky byly obsazeny hlodavci (11) a hmyzem (4). Více než polovina budek (49) zůstala neobsazená.

52090606, ZO ČSOP NOVÉ HRADY - Budky

Vyvěšování, čištění a údržba budek v roce 2006 v oblasti lesní správy LČR v Nových Hradech, revíru Jakule. Organizace pečuje o 150 budek (120 sýkorníků, 20 rehkovníků a 10 budek pro puštíky), přičemž v letošním roce vyvěsila 50 nových. V roce 2006 byla prováděna kontrola a údržba již vyvěšených budek a vyvěšení 50 nových budek. Obsazenost byla nižší než loni (70% oproti 75% v roce 2005).

52090706, 1. ZO ČSOP OPAVA - Budky

Organizace pečuje celkem o 350 budek, přičemž průběžně opravuje poškozené a doplňuje ztracené. Při čištění byla vyhodnocována obsazenost budek (podle hnízdního materiálu). Z  vyvěšených budek bylo 144 obsazeno ptáky.

52090806, 21/12 Sezimovo Ústí - Budky

V oblasti je na sedmi lokalitách vyvěšeno celkem 470 budek, 20 budek bylo v letošním roce doplněno. Monitoring 7 sledovaných lokalit proběhl v období konec dubna až červenec 2006. Z dlouhodobého sledování lokalit lze konstatovat, že v letošním roce byla obsazenost budek nejnižší. Nejčastějším druhem byla sýkora koňadra.

52090906, ZO ČSOP ROKYCANY - Budky

Základní organizace se stará celkem o 1000 budek na lokalitě Zvoníčkova (700 sýkorníků, 200 rehkovníků, 100 šoupálkovníků). V lokalitě Holubí kout je dále vyvěšeno 55 sýkorníků. Organizace v roce 2006 prováděla údržbu, čištění a monitoring vyvěšených budek. Výsledky jsou přehledně shrnuty do souhrnné tabulky.

52091006, Klenice Mladá Boleslav - Budky

Hájek u Bezna. Základní organizace vyvěsila 20 budek v lokalitě Hájek u Bezna. Péči o budky realizují žáci a vyučující ze ZŠ v Bezně. Doporučil bych obsazenost budek zaznamenávat spíše do tabulky, je to přehlednější. Nebylo by také na škodu, kdyby bylo kromě obsazenosti budek zaznamenáván i druh (pokud se to dá poznat – např. podle hnízda, zbytků vajíček atd.).

52091106, Písek II 18/08 - Budky

Organizace pečuje o 220 budek. Budky jsou rozmístěny severně od obce Čížová na Písecku. Závěrečná zpráva obsahuje všechny předepsané údaje, včetně obrazové dokumentace, tabulek a mapových podkladů.

52091206, ZO ČSOP NEURAZY - Budky

Les Kakov v Plánickém hřebenu. Základní organizace se stará celkem o 150 budek vyvěšených v letech 2003 a 2004 v lese Kakov na Plánickém hřebenu. Nově bylo vyvěšeno dalších 52 budek. V roce 2006 bylo provedeno čištění budek a kontrola jejich stavu ve dnech 30.9., 15. a 18. října 2006. V umístění budek nedošlo k žádným změnám. Podle kontrol obsazenosti budek při čištění je zřejmé, že obsazenost rehkovníků a šoupálkovníků je oproti sýkorníkům mizivá. Celková obsazenost budek byla menší než 1 polovina.

52091306, 11/11 Zvoneček - Budky

Lokality mezi obcemi Vrané nad Vltavou a Zvole. Bylo zkontrolováno a vyčištěno 33 budek, byla zaznamenána poměrně vysoká obsazenost (25 budek).

52091406, 01/14 ZO ČSOP -NATURA QUO VADIS?- - Budky

V oblasti jihozápadně od Ptic (okres Praha západ) je vyvěšeno 50 budek. V říjnu 2006 byla provedeno čištění budek a nahrazení 21 budek poškozených nebo zničených. Je škoda, že se organizace omezuje jen na čištění budek jednou za rok a nemonitoruje hnízdící druhy.

52091506, 13/18 ZO ČSOP SILVATICA - Budky

Organizace provedla vyčištění 312 budek, v době odevzdání závěrečné zprávy nebyly vyvěšeny budky na lokalitě okolo Louštína (došlo ke zpoždění dodání budek). Organizace neprovádí monitoring v období hnízdění.

52091606, 44/11 ZO ČSOP Třemošnice - Budky

Zpráva popisuje podstatné údaje o projektu stručně a věcně. Budky se nacházejí na čtyřech lokalitách. Obsazenost budek je uvedena v příloze. Pro zlepšení evidence hnízdících druhů bych doporučil provádět ještě jednu kontrolu v období druhého hnízdění.

52091706, 17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec - Budky

Budky se nacházejí na dvou lokalitách na Pelhřimovsku. Organizace je do projektu zapojena již pátým rokem a pečuje o zhruba 300 budek. V letošním roce došlo k vyvěšení dalších 300 budek. Čištění a kontrol budek se pravidelně účastní děti a mládež.

52091806, ZO ČSOP ARMILLARIA - Budky

V oblasti je na devíti lokalitách vyvěšeno celkem 655 budek, nejvíce sýkorníků (přes 80%). V menší míře jsou vyvěšeny rehkovníky, šoupálkovníky a budky pro sýce. V roce 2006 byla prováděna kontrola a údržba již vyvěšených budek. Během podzimu bylo zkontrolováno a vyčištěno 446 budek, přibližně sto budek bylo zničeno. Průměrná obsazenost 65,4 % (57,6 % v roce 2005).

52091906, RADNICE - Budky

Na osmi lokalitách pečuje organizace o úctyhodných 800 budek (včetně budek pro netopýry). V roce 2006 bylo nahrazeno 32 poškozených budek za nové. Organizace již jen udržuje stávající počet budek a nové nevyvěšuje.


 

Projekty realizované v roce 2005

 

590105, 14/09 ZO ČSOP Nové Hrady - Budky
V roce 2005 byla prováděna kontrola a údržba 150 již vyvěšených budek a vyvěšení 20 nových budek. Deset budek bylo odcizeno. Ze sledování budek za poslední tři roky vyplývá obsazenost asi 75 %.

590205, 33/03 ZO ČSOP Jižní Karolína - Budky

Základní organizace se stará celkem o 510 budek na 12 lokalitách na Děčínsku. Nově bylo vyvěšeno celkem 142 budek (100 sýkorníků, 42 šoupálkovníků) na čtyřech lokalitách. V roce 2005 byla prováděna kontrola a údržba již vyvěšených budek a vyvěšení nových budek v dosud neobsazených lokalitách. Kontrola budek probíhala tak, aby byli ptáci rušeni jen minimálně. Hnízdící druhy byly určovány buď vizuálně nebo podle stavby hnízda a materiálu použitého na hnízdě.

590305, 56/02 ZO ČSOP Břeclav - Budky

Projekt je realizován na území Obory Soutok, ležící na území NATURA a Biosférické rezervace Dolní Morava. Lokalita leží v oblasti lužního lesa, kde i přes velkou hustotu budek byla zaznamenána velká obsazenost. Organizace se stará o 1802 budek a neomezuje jen na běžné údaje o zastoupených druzích a jejich početnosti, ale shromažďuje i některé údaje vědeckého rázu, nad rámec projektu. Zajímavé jsou rovněž poznatky o zavěšování budek za použití technologií, které neznehodnocují dřevo.

590405, 39/01 ZO ČSOP Luscinia - Budky

Projekt sleduje dvě lokality na Mostecku. Organizace vyvěsila a v současnosti pečuje o 450 budek. Celkem zahnízdilo v roce 2005 16 druhů ptáků na jedné a 18 druhů ptáků na druhé lokalitě. Na obou lokalitách došlo oproti loňsku k poklesu druhové diverzity.

590505, 17/01 ZO ČSOP SEV Mravenec - Budky

V roce 2005 bylo vyvěšeno 150 nových budek a vyčištěno asi 450 již dříve instalovaných. Při čištění budek byly sledovány pobytové stopy hnízdících ptáků. na vyvěšování se podílely i děti a mládež, takže měl projekt i ekovýchovný efekt.

590605, 21/12 ZO ČSOP Sezimovo Ústí II - Budky

V oblasti je na sedmi lokalitách vyvěšeno celkem 450 budek, nejvíce sýkorníků, doplněné několika špačníky. V roce 2005 byl prováděn v období duben až srpen monitoring obsazenosti respektive určení hnízdících druhů. V průměru byla na všech lokalitách obsazenost kolem 60 % (jen v první a sedmé lokalitě se tyto údaje výrazněji odchylovaly. V první byla obsazenost 86 %, v sedmé 36 %.). V období září až říjen proběhlo čištění a výměna poškozených budek. Jako doplňková aktivita byl proveden monitoring doupných stromů.

590705, David Stojan - Budky

V roce 2005 bylo provedeno vyvěšení a kontrola celkem 480 kusů sýkorníků na lokalitě Jahodov. Obsazenost byla v prvním roce velmi nízká, realizátor projektu doporučuje zvýšit počet hnízdících párů zimním přikrmováním.

590805, David Stojan - Budky

V roce 2005 byla provedena kontrola a čištění celkem 365 kusů budek na lokalitě Hořiněveská bažantnice a bylo nahrazeno 35 budek novými. Od roku 2003 došlo ke změnám v druhové rozmanitosti ptáků, celkový počet obsazených budek se oproti minulým rokům snížil.

590905, 72/01 ZO ČSOP Opava - Budky

Realizátor doplnil počet vyvěšených budek o sto kusů a dosáhl tak cílového stavu 350 budek o který v budoucnosti hodlá pečovat. Organizace uvádí v evidenci termíny čištění a obsazenost budek.

591005, 44/11 ZO ČSOP Třemošnice - Budky

Budky se nacházejí na čtyřech lokalitách, vyvěšovány byly v letech 2001 až 2004. V letošním roce probíhala údržba a kontroly stávajících 98 budek.

591105, Mayer Jan - Budky

V roce 2005 byla provedena kontrola a čištění celkem 50 kusů budek a bylo nově vyvěšeno 30 budek v lokalitě Na pasičce. Pouze sedm budek bylo obsazeno ptáky (9%), 4 budky byly obsazeny savci, 1 budka obsazena hmyzem. 68 budek nebylo obsazeno vůbec. Na lokalitě Velký Kobylík byla zaznamenána populace plcha velkého.30 budek bylo vyvěšeno až v létě 2005 a nebyly obsazeny.

591205, 27/06 ZO ČSOP Neurazy - Budky

Základní organizace se stará celkem o 150 budek v lese Kakov na Plánickém hřebenu. Celkem je vyvěšeno 110 sýkorníků, 20 rehkovníků a 20 šoupálkovníků. Budky byly vyvěšeny v letech 2003 a 2004.V roce 2005 bylo provedeno čištění budek a kontrola jejich stavu ve dnech 8. a 22. října 2005. V umístění budek nedošlo k žádným změnám. Podle kontrol obsazenosti budek při čištění je zřejmé, že obsazenost rehkovníků a šoupálkovníků je oproti sýkorníkům mizivá. Rovněž bylo v roce 2005 zaznamenáno rostoucí procento budek poškozených predátory.

591305, 68/15 ZO ČSOP Skalka - Budky

Budky jsou vyvěšeny od roku 2000, jedná se o 50 budek typu sýkorník. V letošním roce probíhalo čištění, při kterém byla zjišťována obsazenost. Hnízdící druhy byly určeny podle hnízdního materiálu, případně zbytků skořápek.

591405, 29/01 ZO ČSOP Rokycany - Budky

Základní organizace se stará celkem o 1000 budek na lokalitě Zvoníčkova (700 sýkorníků, 200 rehkovníků, 100 šoupálkovníků). V lokalitě Holubí kout je dále vyvěšeno 55 sýkorníků. V roce 2005 byla prováděna kontrola a údržba již vyvěšených budek a nahrazení dosluhujících budek novými. Území bylo sledováno v období od dubna do září a byla kontrolována obsazenost budek.

591505, 29/02 ZO ČSOP Radnice - Budky

Na osmi lokalitách pečuje organizace celkem o osm set budek (včetně budek pro netopýry). V roce 2005 nebyly vyvěšovány žádné nové budky, pouze bylo nahrazeno 27 zničených budek novými. 773 budek bylo vyčištěno a zkontrolováno.

591605, 36/08 ZO ČSOP Armilária - Budky

V oblasti je na devíti lokalitách vyvěšeno celkem 655 budek, nejvíce sýkorníků (přes 80%). V menší míře jsou vyvěšeny rehkovníky, šoupálkovníky a budky pro sýce. V roce 2005 byla prováděna kontrola a údržba již vyvěšených budek. Během podzimu bylo zkontrolováno a vyčištěno 573 budek, 82 budek bylo zničeno nebo z lokality zmizelo. Většina budek byla kontrolována pouze jednou, při podzimním čištění. Průměrná obsazenost 57,6% (mírný pokles oproti loňsku).

591705, 13/18 ZO ČSOP Silvatica - Budky

Organizace vyčistila v roce 2005 celkem 314 budek (sýkorníků), rovněž v této době vyvěsila 30 nových budek, které nahradily staré dosluhující kusy nebo doplnila budky zničené. Průměrná obsazenost budek činila 81%, budky vysazené ve smrčinách a bučinách byly obsazeny méně.

591805, 01/71 ZO ČSOP Koniklec - Budky

V lokalitách Vidim a Mšeno v CHKO Kokořínsko bylo v letech 2003 a 2004 instalováno celkem 142 budek (117 sýkorníků, 10 sovníků, 10 rehkovníků, 5 budek pro kulíška nejmenšího). V roce 2005 byla prováděna kontrola a údržba již vyvěšených budek. Budky byly zkontrolovány a vyčištěny během tří jednodenních akcí. Obsazenost sýkorníků byla vysoká, zcela minimální byla naproti tomu obsazenost rehkovníků a sovníků.

592005, 18/08 ZO ČSOP Písek II - Budky

Organizace pečuje celkem o 300 budek, převážně sýkorníků. Budky jsou rozmístěny severně od obce Čížová na Písecku

aktualizace 24.7.2009 | nahoru | tisk print