vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Připomínky ČSOP k návrhu novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

10.8.2011

Český svaz ochránců přírody zaslal Ministerstvu životního prostředí tyto připomínky k návrhu novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu:

K bodu 8 novely, konkrétně § 3, odst. 3
Ustanovení ukládající vlastníkům pozemků povinnost užívat je nebo udržovat  tak, aby „nedocházelo samovolně ke změně charakteristiky druhu pozemku na charakteristiku druhu pozemku nenáležejícího do zemědělského půdního fondu“ fakticky znamená nařízení důsledně likvidovat veškeré samovolně vzniklé mokřady či skupiny náletové zeleně na zemědělské půdě. Přitom tato místa mají mnohdy vysokou biologickou hodnotu. Jeví se jako naprosto absurdní, když stát na jedné straně dotacemi podporuje zalesňování či obnovu mokřadů (mnohdy i na zemědělské půdě) a na druhé straně chce vlastníky za umožnění samovolného vzniku takovýchto biotopů sankcionovat. Přitom tyto změny neznamenají na rozdíl od eroze či kontaminace žádnou nevratnou degradaci ZPF, takovéto pozemky či jejich části lze kdykoliv znovu začít obhospodařovat. Dočasné ponechání samovolného vývoje na ZPF neohrožuje (s výjimkou možného šíření karanténních či invazivních druhů, které je však dostatečně řešeno jiným zákonem) ani žádná práva jiných subjektů.
Navrhujeme proto § 3, odst. 3 a s ním související sankce v § 20, odst. 2b), 3a) a § 20a, odst. odst. 2b), 3a) zcela vypustit.

K bodu 17 – 20 novely (§ 4)
Znění paragrafu je vedeno pochopitelnou a správnou snahou o omezení záboru ZPF ve volné krajině různými developerskými a obdobnými projekty. Zcela však opomíjí možnost odejmutí pozemků ze ZPF z důvodu ochrany přírody (budování územního systému ekologické stability, realizace revitalizačních opatření, nutnost zajištění specifického nezemědělského managementu pro zachování výskytu vzácných druhů...), kdy uplatňování některých zde stanovených zásad je nesmyslné. Třebaže zákon v navrženém znění tuto možnost samozřejmě nevylučuje a v § 11, odst. 6g) s vyjmutím pozemků ze ZPF k podobným účelům dokonce výslovně počítá, jsme přesvědčeni, že specifika odnímání zemědělské půdy z důvodu ochrany přírody by měla být jednoznačně zmíněna i v § 4.
Navrhujeme mezi současný odst. 2 a 3 vsunout nový odstavec v tomto znění: „Na případy, kdy důvodem k odnětí pozemku ze ZPF je ochrana přírody (ve smyslu zákona č. 114/92 Sb.), se ustanovení odst. 1 nepoužije.“

K bodu 31 novely, konkrétně § 9. odst. 2a)
Vyjmutí veškerých pozemků v zastavěném území z nutnosti udělení souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu s odnětím půdy ze ZPF považujeme za velmi nebezpečné a jdoucí proti smyslu celé novely. Zejména v horských oblastech s rozptýlenou zástavbou jsou zastavěná území stanovena často velmi široce a zahrnují uvnitř značný podíl zemědělské půdy, který by se tímto dostala mimo jakoukoli ochranu. Vzhledem k cílům novely, deklarovaným v předkládací zprávě, by bylo třeba výjimky pro zastavěné území, obsažené ve stávající právní úpravě, spíše zrušit, a ne ještě rozšířit.
Navrhujeme § 9, odst. 2a). bod 1 zcela vypustit.